Pentru că mulţi cititori mă întreabă de cele treisprezece rugăciuni în cinstea Sfântului Anton care se spun timp de treisprezece marţi consecutive, am hotărât să fac o pagină separată unde să postez rugăciunile. De fapt pagina asta i-o datorez Irinei care mi-a confirmat cele ce ştiam şi eu despre Sfântul Anton. Pentru orice nelămuriri vă aştept să îmi scrieţi şi o să găsim împreună un răspuns. Rugăciunile sunt scrise exact aşa cum trebuie rostite. Vă rog să staţi undeva în genunchi atunci când le rostiţi. În fiecare marţi rostiţi mai întâi Rugăciunea de începere şi apoi rugăciunea din marţea respectivă. Zilele de marţi trebuiesc ţinute una după cealaltă. În zilele de marţi încercaţi să daţi de mâncare celor săraci fiindcă Sfântul Anton iubeşte mult săracii şi a împărţit mâncarea de nenumărate ori cu ei. În ultima marţi după Rugăciunea a treisprezecea să citiţi Rugăciunea de încheiere şi apoi de 9 (nouă) ori Troparul Sfântului Anton. Deci pentru cititorii care vor să ţină timp de treisprezece marţi Postul Sfântului ANton, rugăciunile sunt următoarele.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…

R U G Ă C I U N E     D E     Î N C E P E R E

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă. Iar tu măritul meu patron Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine. Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă. În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu. Amin.

 M A R Ţ E A      Î N T Â I

Rugăciune.  Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri ai împărţit celor ce aleargă cu credinţă vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine. Dă-mi harul unei credinţe vii, al unei nădejdi neclintite şi al unei iubiri aprinse către Dumnezeu, ca să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea viaţa binecuvântată a harului aici pe pământ, ca să ajung la viaţa cea nesfârşită în cer. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                                 Sfinte ANtoane, mă încred în tine.

M A R Ţ E A    A    D O U A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…                                                   Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr. Am rătăcit mult de la calea cea dreaptă. Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Sfinte Antoane, tu eşti curăţitorul tuturor greşelilor, împrăştie te rog cu lumina dumnezeiască ce ai primit-o de la Pruncuşorul Iisus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor greşelilor împotriva credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creştineşti, ca să văd prin Tine lumina cea neapropiată. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire, şi acum de trei ori                                                                             Mărite Sfinte Antoane, aştept ajutorul tău.

M A R Ţ E A    A    T R E I A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…                                 Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari nenorociri pentru un suflet şi mă ţin legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele, spre a dobândi iertare. Tu eşti flacăra vie de iubire, nu mă lăsa să mor în starea aceasta şi să mă pierd în veci. Dă-mi o încredere mare în meritele lui Hristos şi luminează-mă ca să cunosc răutatea păcatului şi dă-mi tărie ca să-l înconjur întotdeauna. Amin

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire, şi acum de trei ori                                                               Mărite Sfinte ANtoane, Fie-ţi milă de mine!

M A R Ţ E A     A      P A T R A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                     Rugăciune.  Mărite Sfinte ANtoane, groaza diavolilor, alungă de la mine prin puterea dumnezeiască înşelăciunile satanei. Cu dorinţele rele şi cu întunecarea minţii, el întârzie întoarcerea mea la Dumnezeu. Sfinte ANtoane, umple-mă de frică pentru păcatele mele şi prin crucea lui Iisus care a rupt lanţurile atâtor suflete păcătoase frânge şi legăturile cu care mă ţine păcatul îngenunchiat, ridică-mă şi pe mine la urmarea Domnului nostru Iisus Hristos printr-o viaţă de umilinţă şi rugăciune. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte Antoane, ajută-mă!

 M A R Ţ E A     A     C I N C I A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                            Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, Dumnezeu te-a orânduit ca să fii curăţitorul sufletelor de lepră. Eu în faţa Ta urăsc toată josnicia poftelor trupeşti şi plâng toate păcatele la care m-au tras. Curăţă te rog toate petele lăuntrice făcute de patimile mele cele rele cărora le-am slujit atâta vreme şi dă-mi o curăţie îngerească pentru a mă asemăna cu Tine şi a plăcea astfel pruncului Iisus ca şi Tine. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte ANtoane nu mă lăsa singur în lupta vieţii!

M A R Ţ E A     A     Ş A S E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                       Rugăciune. Medicule ceresc, Sfinte Antoane, tămăduieşte-mă de toate boalele trupeşti şi sufleteşti. Timpul a nimicit în mine orice virtute, şi a făcut să cresc în tot soiul de păcate. Tămăduieşte-mă îndată, dobândindu-mi dragoste de la Dumnezeu. Eu îţi descopăr cu încredere rănile sufletului meu şi nădăjduiesc că împreună cu sănătatea sufletului, îmi vei da şi pe cea a trupului pentru ca să pot face pocăinţă adevărată în Biserica sfântă a lui Hristos încă în viaţa aceasta. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte ANtoane miluieşte-mă!

 M A R Ţ E A     A      Ş A P T E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                    Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, mângâietorule ceresc al celor greşitori, e aşa de întinsă şi aşa de fioroasă mulţimea greşelilor mele, încât mă ameninţă să rămân îngropat în ele. Nu întârzia, te rog, ajută-mă. Trage-mă afară din valurile patimelor şi înalţă-mă la virtuţi creştineşti, care să mă facă vrednic de Împărăţia Cerurilor în care au ajuns toţi sfinţii lui Dumnezeu.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                  Mărite Sfinte Antoane ascultă-mi rugăciunea!

 M A R Ţ E A     A     O P T A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                             Rugăciune. Mărite Sfinte ANtoane, ocrotitorule puternic, diavolul, lumea, trupul meu îmi întind fel de fel de curse. Voinţa mea, obişnuită cu păcatul nu poate rămâne statornică în bine. Sfinte ANtoane, avocatul meu, pune un cuvânt de mijlocire pentru mine. La un cuvânt al Tău, duşmanii mei vor fugi, iar mie îmi vei dobândi puternicia ajutorului dumnezeiesc, cu care întărit voi putea rupe cătuşele  oricărei robii sufleteşti. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                  Mărite Sfinte ANtoane îndură-te spre mine!

M A R Ţ E A    A    N O U A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                       Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, nenorociri şi necazuri de tot felul vin asupra mea. Sunt în primejdie mare de a mă pierde din pricina atâtor slăbiciuni trupeşti şi sufleteşti, vino deci în ajutorul meu. Tu eşti medicul minunat al celor mai părăsiţi bolnavi, vino cu leacurile milei dumnezeieşti şi vindecă-mă de toată neputinţa. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte Antoane tămăduieşte boalele sufletului meu!

M A R Ţ E A    A    Z E C E A 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…      Rugăciune. Mărite Sfinte ANtoane, e plină lumea de slava minunilor tale, mai ales pentru aflarea lucrurilor pierdute. Eu plâng acuma pierderea nevinovăţiei primite la botez. Tu ai fost atât de nevinovat! Ajută-mă să aflu harul lui Dumnezeu şi toate celelalte bucurii sufleteşti ce le-am pierdut prin păcat, ca să preamăresc şi eu această putere a ta şi s-o fac cunoscută şi altora. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                       Mărite Sfinte Antoane arată-ţi puterea Ta cu mine!

 M A R Ţ E A    A     U N S P R E Z E C E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                               Rugăciune. Slăvite Sfinte Antoane nu este nimeni care să nu se bucure de binefacerile Tale sfinte, fie el tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, fie sănătos sau bolnav. Tu mijloceşti pentru toţi. Tu eşti ca soarele care îşi trimite razele lui binefăcătoare deopotrivă şi asupra pietrelor scumpe şi asupra stâncilor. Oricine cere încrezător un har de la tine cu siguranţă dobândeşte. Milostiv ocrotitor,  întinde te rog mâna Ta şi asupra mea. Nu te uita la nevrednicia mea, ci numai la puterea Ta făcătoare de minuni. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                           Mărite Sfinte Antoane, fii ajutorul meu!

M A R Ţ E A    A    D O U Ă S P R E Z E C E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. AMin. Împărate Ceresc…                           Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, în atâtea primejdii ce mă înconjoară eu alerg la tine ca la apărătorul meu cel mai puternic. Sub scutul Tău binefăcător să aflu siguranţa şi tăria sufletească spre a le învinge şi a le înlătura cu uşurinţă. Împlineşte aşteptările mele şi scapă-mă totdeauna de orice primejdie trupească sau sufletească. Rugăciunile tale sunt  pururea ascultate de Dumnezeu. Mijloceşte deci pentru mine şi mă mântuieşte căci mare este puterea Ta. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                            Mărite Sfinte Antoane nu mă lăsa nemângâiat!

    M A R Ţ E A     A     T R E I S P R E Z E C E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                           Rugăciune.  Necăjit în trup şi în suflet de greutăţi şi nevoi de tot soiul, alerg la Tine Mărite Sfinte Antoane pentru ca Tu, pentru minunatele daruri cu care Te-a îmbogăţit Atotputernicul Dumnezeu  şi pentru harurile ce El binevoieşte a le împărţi prin Tine      să-mi dobândeşti toate harurile de care am nevoie în viaţa aceasta şi în veşnicie, pentru a trăi şi a muri ca un bun creştin. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                   Mărite Sfinte ANtoane ajută-mă acum şi în ceasul morţii!

R U G Ă C I U N E    D E    Î N C H E I E R E

Slăvite Sfinte Antoane, minunea atotputerniciei dumnezeieşti şi mângâierea muritorilor, cât de mare este vrednicia Ta înaintea lui Dumnezeu se vede şi de la limba Ta binecuvântată cu care L-ai mărit şi ai făcut ca şi alţii să-L preamărească şi care a rămas întreagă, vie şi neatinsă şi după moarte. Fii deci Tu avocatul meu milostiv pe lângă Dumnezeu şi ca bun ocrotitor ajută-mă în necazurile trupeşti şi sufleteşti. Fă să prisosească pe viitor în mine harul, deoarece până acum a prisosit mai mult păcatul. Ascultă te rog ruga mea, Făcătorule de minuni şi Mângâietorule dulce. Ajută-mă să trăiesc creştineşte spre mai marea mărire a iubitului Tău Stăpân pe care nădăjduiesc să-L pot lăuda, proslăvi şi adora în toată veşnicia dimpreună cu Tine. AMin.

Şi acum de 9 (nouă) ori Troparul Sfântului Anton

                                                             Troparul Sfântului Anton

-compus de Sfântul Bonaventura

De doreşti să ai minuni

Prin ANton le dobândeşti

Moartea şi orice necaz

Fug de-a Lui putere

Şi furtunile dispar

Şi orice lucru îl regăseşti

El dă celui încercat

Scut de apărare.

Şi primejdiile trec

Orice lipsă ai avea

Sfântul te va ajuta

Dându-ţi mângâiere

Şi furtunile dispar

                                                            Si orice lucru il regasesti

El da celui incercat

Scut de aparare

Mărire Tatălui şi Fiului si Sfântului Duh şi acum şi în pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fie ca Bunul Dumnezeu să vă dea liniştea şi pacea în suflet de care avem atâta nevoie.

629 de gânduri despre „Rugăciuni 13 marţi în cinstea Sfântului Anton de Padova

   1. Buna am si eu o intrebare…e prima oara cand tin un post ..azi a fost si prima marti pentru mine si am fost in vizita la nasii mei cu sotul meu …am fost invitati sa ramanem la masa iar eu am spus ca tin post nasa uitase si am vazut ca se simtise prost pana la urma am mancat si eu cu ei ptr ca era ptr prima data cand mancam noi finii si nasii impreuna …tin sa precizez ca am mancat la ora 22:00 e pacat ce am facut?

   2. Nu este pacat Adriana. Uneori nu putem sa ne sustargem indatoririlor in familie fiindca riscam sa jignim pe cineva. Important e ca in zilele de post sa nu vorbim urat, sa nu ne enervam si sa incercam sa iertam pe cei din jurul nostru. Tine postul in continuare si daca ai nelamuriri in legatura cu postul te rog sa imi scrii aici sau pe email

   3. In general e bine sa se spuna dimineata, dar daca nu se poate altfel, spune-le seara inainte de culcare. Una dintre rugaciuni se numeste Rugaciune de dimineata catre Sfantul Anton si e cam ciudat sa o spunem seara.

   4. Buna,am si eu i intrebare:Daca postul se tine in ziua de marți de când incepe ?de la răsărit ?sau de la 00:00 după ziua de luni?

   5. Am si eu o intrebare. Este bine sa spui rugaciunea cand sunt la menstruatie? Cineva imi spunea ca nu e bine.Daca nu este bine ce am de facut?

   6. Nu este nici o problema daca esti la menstruatie. Poti spune rugaciunea acasa. Spune rugaciunea linistita, nu este nici o interdictie.

   7. Buna dimineața! Eu am inceput postul lui Anton ,cel de 13 Marțe ….si nu inteleg ce inseamna ” si acum Marire de trei ori” imi poți explica te rog mult!!😊😘

   8. Bună Marinela. Mărire înseamnă ” Mărire tatălui si Fiului și Sfantului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin” spusă de trei ori. O zi placuta sa ai.

  1. Da Ada, se poate ţine postul şi pentru o altă persoană. Dacă mai ai alte nelămuriri citeşte celelalte discuţii în legătură cu postul sau scrie-mi şi o să te ajut cât pot.

   1. Si eu tin cele noua marti, cu cat se aproprie sa le termin ma simt tot mai nelinistita si vreau sa stiu daca din greseala nu le pot tine pe toate,mi se poate intampla ceva rau? Le tin pentru casnicia mea, care are acum niste probleme.

   2. Nu se intampla nimic rau, doar ca nu ti se indeplineste dorinta.Sfantul Anton de Padova nu este razbunator, el a dat postul acesta ca sa ne ajute. Daca ai mai multe intrebari te rog sa imi scrii pe email la adresa radu977@yahoo.com

   3. Si,daca am ,mâncat după 00:00 noaptea mâncare care nu este de post se intampla ceva?trebuie sa întrerup postul?Mi-a fost pregatita o cina si nu am avut ce face…ce sa fac acum ?desi eu de,dimineata de când m-am trezit am continuat postul normal…Va multumesc mult !

   4. Nu trebuie sa intrerupi postul, Claudia. Important e sa nu mananci cu vointa, greselile ne sunt iertate de Sfantul Anton care si in timpul vietii a fost un om bun si milostiv.

   5. In ziua de post sfantu anton ai voie sa dai sau sa iei sau ai voie sa mananci de dulce cele 9 marti

   1. Buna ziua, am tinut post si rugaciunea Sf Anton timp de 4 zile de marti. Din pacate , fiind in concediu, am uitat sa postesc si sa zic rugaciunea in cea de a 5 marte. Am postit si am spus rugaciunea miercuri. Va rog sa imi spuneti daca rugaciunea pot sa o continui pana la 13 marti? Sau datorita acestei greseli, intreruperi e mai bine sa reincep procesul de la inceput? Deasemenea va rog sa imi spuneti daca pot sa tin novena pt 2 dorinte in paralel, si sa spun rugaciunile de doua ori, in aceleasi zile de marti/ aceeasi perioada?Multumesc mult!

   2. Bună ziua. În mod normal dacă săriti o zi de post trebuie să o luați de la capăt. Dar eu nu vă pot obliga. În ce privește dorința se poate ține o singură dorință de persoană care ține postul. Ar fi bine ca în zilele de marți să spuneți rugăciunea imediat ce vă treziți ca să nu uitați.

  2. Mai bine nu-i spune surorii tale că ţii postul. Postul de 9 marţi este cel cu 9 rugăciuni, iar cel de 13 marţi este cel cu 13 rugăciuni. Le-am postat pe amândouă pe blog. Nu ai ce să extragi. Cel de 9 marţi este la pagina „O rugăciune pentru fiecare”, iar cel de 13 marţi este cel la care ai scris comentariul acesta.

  3. Numele meu este Letitia Olaru,ìn an2010 am avut o problema si nu-i gaseam rezolvarea,cineva m-a sfatuit sa tin Postul Sf.Anton ,tot persoana respectiva mi-a dat si rugaciunile pentru cele 13 marti.Am ìnceput postul si eu si sotul meu,ne rugam dimineata,nu mìncam pìna la ora 12 nimic iar atunci mìncam mìncare de post.nu am stiut ca nu trebuie sa fumez si sa beau cafea,m-am mai si enervat si cu toate acestea cìnd am terminat a 13-a marta ruga noastra a dat roade.Miercuri dimineata s-a si ìndeplinit dorinta noastra.Vreau sa va mai spun ca m-a rugam si nu stiam decìt ca este Sf Anton dar nu -l vazusem niciodata ìn vreo fotografie sau ìn biserica pìna ìn primavara lui 2013 cìnd am fost ìn vacanta la fata noastra ìn Siracusa-Italia,acolo am intrat ìntr-o catedrala si fata mi-a zis: vreau sa-ti arat la cine te rogi,lacrimile mi-au inundat fata si nu gaseam cuvintele sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru acest privilegiu si fetei mele care m-a dus acolo!As vrea sa sfatuiesc pe toata lumea sa se roage la Sf.Anton,el e bun si ne ajuta,toti avem nevoie de ajutor Divin! Dumnezeu sa ne ajute pe toti!

   1. Este adevarat si eu cred si ma Rog la sfintul Anton este sfintul meu preferat

   1. Dragă Anticule,ieri am incheiat postul sfantului Anton de 9 marti pe care l-am tinut pentru sora mea.
    Sunt cazuta in interiorul meu deoarece am ajuns la un punct in care am sentimentul ca am epuizat toate posibilitatile.Sunt 20 de ani de singuratate pentru sora mea si am incercat tot ce am crezut eu implorandu-l pe Dumnezeu ,iar acum pe Sf.Anton sa aduca in viata ei un barbat liber si potrivit pentru ea care sa-i aline sufletul trist si disperat.Si nu s-a intamplat nimic.
    Acum am ajuns sa ma consider vinovata ca poate n-am facut eu ceva bine.
    Nu i-am spus ca tin postul pentru ea,dar am fost nevoita sa-i spun sotului meu(fara sa-i explic foarte in detaliu pt ce)si,desi stia ..aproape in fiecare marti m-a provocat si m-a determinat sa ma cert cu el,ba chiar l-am facut rau pentru ca incearca intentionat sa ma abata de la un drum pe care am pornit cu inima deschisa si cu speranta.N-a fost o problema cu mancatul,nu mi s-a parut o povara ,am incercat de fiecare data aproape sa merg la biserica si sa dau mancare la saraci(o marti am fost la mare in vacanta )
    In martea a opta am fost din pacate chiar pe sora mea furioasa pentru ca a facut o criza de nervi si mi-a inchis telefonul..deoarece indraznisem sa-i spun sa aiba grija de ea pentru ca plangea peste tot si pe strada deoarece o cunostinta de a ei era in coma,iar dupa toate necazurile personale,acest necaz parca venea sa o distruga si mai mult)
    Pentru aceste sentimente de furie pentru care mi-am cerut iertare in fata lui Dumnezeu,dar se intampla atat de des sa fie atat de rea cu noi(cu mine ,cu mami si cu cei din jur doar pentru ca se simte singura si nedreptatita de viata)incat uneori cedez….si pentru micile certuri pe care le-am avut cu sotul meu ca n-am vrut sa-i cedez sa ma fi pedepsit oare si sa nu-mi indeplineasca dorinta?
    Oare sunt eu prea nerabdatoare?
    Imi cer scuze ca am scris.Am vrut sa ma eliberez de durere.
    ada

   2. Dragă Ada, mă bucur că mi-ai scris ce ai pe suflet. Stai liniştită, fiindcă Sfântul ANton ştie prin ce treci. În ce priveşte micile greşeli din timpul postului, e normal să le faci. Îndrăznesc să spun că toţi le facem fiindcă 9 sau 13 marţi sunt o periadă lungă de timp şi greşelile sunt inevitabile. Nu dispera, nu înseamnă că dorinţa ta se va îndeplini chiar în timpul postului, e posibil să se îndeplinească şi după ce termini postul. Mie mi s-a întâmplat destul de des asta. Îmi pare rău de purtarea soţului tău, e greucând ţii post iar cel de lângă tine încearcă să te provoace. În mod creştinesc ar trebui să-i răspunzi cu bunătate şi blândeţe, dar e greu. În ce o priveşte pe soa ta şi eu am o soră şi ştiu cum e. Normal că uneori e rea cu voi fiindcă singurătatea e grea şi urâtă. O să vezi că la un moment dat va cunoaşte pe cineva şi o să fie bine. Poţi să-mi scrii oricând.

   3. Eu am rezolvat aproape tot ce mi-am dorit spunând rugăciunile in zilele de duminică sau marti. Cand le ziceam pe la mijlocul lor ceva parca ma trăgea inapoi sa le întrerup, eu trăgeam inainte ca sa ajung la capat, uneori simțeam ca nu mai pot. Mai am de rezolvat o problema pentru fiul meu dar e greu deoarece el rade si se roagă foarte puțin la cate păcate am eu. Tinerii din ziua de azi vor multe dar ofera foarte puțin. Sper ca dumnezeu e mare si bun si o sa ma ajute si acum.

 1. ETA, 24 iulie 2012
  Când în suflet apar norii desnădejdii, doar rugăciunea ridică vălul durerii, ea îţi readuce echilibrul şi puterea de care ai nevoie. Mă închin cu smerenie Sfântului Anton şi simt că nu-i pot mulţumi suficient pentru ajutorul pe care mi l-a dat de câte ori am avut nevoie.

  1. Aceleaşi rugăciuni,care sunt postate aici, le citesc şi eu , cu mici modificări. Eu am cartea Sfântului Anton şi după rugăciunea specifică fiecărei marţi citesc şi „Rugăciunile de cerere , Rugăciuni de mulţumire , rugăciune pt. familie, Rugăciune în cinstea limbii minunate a Sf. Anton şi altele în funcţie de starea mea sufletească” Sunt convinsă că acest post este foarte bun. Îţi dă putere, curaj şi dorinţa de a fi mai bun.

 2. Iertati-ma ca indraznesc sa intreb , aceste 13 marti sunt pentru a ne ajuta sa devenim mai buni crestini , iar celalalt post de 9 marti sunt pentru a ne ajuta intr-o problema personala, pe care o spui la fiecare rugaciune?

  1. E o întrebare bună Gabriela. De fapt şi postul de 9 marţi şi cel de 13 marţi se ţin pentru îndeplinirea unei dorinţe. Nu ştiu exact care este diferenţa dintre ele cu excepţia lungimii postului. Aşa dar dacă doreşti ca Sfântul Anton să te ajute să-ţi îndeplineşti o dorinţă poţi ţine oricare dintre cele 2 posturi.

 3. As dori sa intreb in ce consta postul.Ce nu este voie sa se manance,exact ca si orice post normal sau nu ai voie sa mananci carne

  1. Fără carne, lapte, ouă, brânză, sau orice altceva de origine animală, să ai un comportament blând, iertător, fără insulte, jigniri, înjurături, fără sex şi e bine să dai de mâncare unui om sărman.

  1. Postul se tine doar în zilele de marţi, indiferent cât e de urgent. Dorinţele se pot îndeplini şi după prima marţi, dar trebuie ţinut tot postul de 9 sau 13 marţi.

 4. Ce bine ca s-a introdus obiectul religie in programa scolara,ca noi asa numitii decretei,nu avem nici cele mai elementare notiuni despre un post sau o sarbatoare religioasa.Saracii preoti care nu s-au lepadat de Dumnezeu au trecut prin chinuri si umilinte de neimaginat in inchisorile comuniste.Si in zilele noastre avem in munti pustnicii care se roaga neincetat pentru tara asta si pentru poporul ei.In 2008 a murit unul din ei,pustnicul Zosima in varsta de 128 de ani.Ei traiesc in rugaciuni si de mancat nu se prea stie ce mananca.Trairea lor in rugaciune e atat de puternica incat nici ei nici nu stiu cand au mancat ultima oara.Sigur ca aici in lumea reala noi nu putem sa traim ca ei,dar prin intrebarile noastre,prin dorinta de a tine un post e o intoarcere spre Dumnezeu,care nu se va lasa nerasplatita.Am dat exemplul preotilor care au fost chinuiti si ai pustnicilor care aleg sa se chinuie.Postul e alegerea noastra,alegerea de a ne chinui.E o lupta pe care noi am ales-o si pe care nu putem sa o pierdem.Cata bucurie cand reusesti sa tii un post,ce inaltare,si cata sanatate in trup si in minte.Ochii sunt mai deschisi ca niciodata.Vedem si intelegem mai multe.Doresc tuturor celor care-si propun ca maine sa tina postul Sfantului Anton sa aiba o zi deosebita pe care sa o termine cu bine.Si nu uitati,vor fi momente in care ati putea sa cedati nervos,dar nu…sa nu spuneti nimic,lasati-va calcati in picioare,tarati prin noroi dar sa nu ripostati,ca altfel pierdeti tot.

 5. La multi ani. Pentru a tine postului Sf.Anton sau si celelalte posturi, trebui sau este si obligatoriu sa ne abtinem si de la fumat. Din cate am auzit aceasta ar fi iarba necuratului, e adevarat? (imi cer scuze ptr.aceasta intrebare). DOMNUL sa ne ajute AMIN.

 6. gabriela
  pana in 2009 am mers ani buni in fiecare marti la Sfantul Antonie cel Mare cu pauza o saptamana intre cele noua si mi-a mers foarte bine.Soarta a facut sa cunosc un barbat cu 15 ani mai mic decat mine,si de atunci nu ma mai duc decat ocazional dar si lucrurile intre noi s-au inrautatit.De fapt este un anxios -depresiv caruia ii place sa si bea, statea in carciumi si 10 ore, dar mi-a fost si mila de el,umbla neingrijit,statea cu chirie intr-o camaruta,nemancat,vai de el. La scurt timp m-am mutat cu el si asa au trecut 7 ani,din care ultimii 5 nu am mai avut niciun fel de relatii,incet din cauza medicamentelor,alcolului si noptilor pierdute s-a produs impotenta.Din acest motiv a devenit si violent dar tot nu l-am parasit.In august dupa ce am venit din vacanta din tassos,a cunoscut o tipa pe facebook si a inceput sa se vada cu ea fara sa-mi spuna. Brusc a schimbat yala fara sa-mi spuna si am inceput sa-mi iau lucrurile numai in prezenta lui ,ma ajuta sa le aduc acasa iar de sarbatori nu a deschis tel 3 saptamani.Nu inteleg nimic,parca e turbat,face numai ce-i promite ei,vorbim si incerc sa inteleg ceva dar nimic.In ciuda acestor lucruri ne-am inteles,ne-am ajutat,ajunsesem un fel de menajera in casa lui nu il doresc decat ca prieten,cum am fost si pana acum si nu vreau ca acea femeie sa-si bata joc de el,astrologul meu (si e f.f.f.bun mi-a spus ca nu are ganduri prea curate cu el,crezi ca daca il rog pe Sfantul Anton sa-mi aduca prietenul inapoi gresesc? El e ca turbat nu aude nu vede,si ma uit la el ca e tras la fata ,a slabit f.mult si spune ca o iubeste, in conditiile in care el toata viata a fost un singuratic si nici de vorbit nu vorbeste nu poti comunica cu el ,oare sa fie adevarat ca ea doreste casa si pozitia lui sociala,ea locuieste cu chirie, ajuta-ma te rog sa nu cer ce nu trebuie.

  1. Dragă Gabriela, sfatul meu ca om este să pui punct la acest capitol din viaţa ta şi să încerci să revii pe linia de plutire.Din câte am înţeles, bărbatul respectiv te loveşte (lucru nedemn de un bărbat) şi te chinuie, având în acelaşi timp o altă relaţie. Cum respectivul nu este soţul tău, nu ai de luptat pentru a ţine familia unită. Nu te supăra, dar şi eu sunt bărbat şi ştiu că un comportament cum are el nu duce la nimic bun. Dacă vrei un sfat, ar fi bine să te linişteşti şi să laşi lucrurile să meargă de la sine. Poţi ţine postul, sper să te ajute să găseşti un bărbat care să te merite. Oricum, ştii foarte bine că decizia îţi va aparţine.

  2. Ce pozitie poate sa aibe acest om la felul in care in descrii tu ,iar daca tu il iubesti cu adevarat trebuie sa fii bucuroasa ca el acum este bine si poate acesta femeie ii va aduce fericirea si poate pe ea o va asculta si va scapa de patima betiei….nu cere ca el sa vina, cere sa iti dea Dumnezeu ce este ala tau, iar daca el este vei vedea ca mai devreme sau mai tarziu va veni si soarele pe strada ta, dar nu forta lucrurile.

 7. Buna ,am si eu o intrebare am inceput postul SF,Anton de marti dar si in restul zilelor tin post si fac rugaciunile de 40 de zile al Cinstitul Paraclis Al Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu de fapt am inceput de o saptamana acest post si am fost la biserica parintele mi-a citit particica pentru impacare cu sotul meu si trebuie sa iau din acea particica timp de 7 zile si cu cateva rugaciuni pe care trebuie sa le zic eu impreuna cu acatistele asa mi sa zis. De aceea va rog sa-mi spuneti e bine sau nu ce fac mai continui si cu postul lui Sf,Anton sau nu eu oricum tin post in continuare pana se va intoarce sotul meu acasa .Va rog sa-mi dati si mie raspuns ce trebuie sa fac.Va multumesc

  1. Dragă Iuliana, sunt de acord că postul ne ajută, dar în situaţia ta oare nu ar fi bine să încerci şi să vorbeşti cu soţul tău ca să vedeţi ce nu merge între voi? Eu mă gândesc că şi dacă postul şi rugăciunile îl vor aduce acasă, tot va trebuie să vorbiţi şi să comunicaţi unul cu celălalt. Încearcă să stai de vorbă cu soţul tău, iar cu postul ai grijă să nu-ţi vatămi sănătatea. Postul e bine de ţinut, dar părerea mea e că nu trebuie exagerat. Îţi doresc numai bine.

 8. As vrea sa pot vorbi cu el dar nu am cum, ca a inchis telefoanele. El lucreaza pe tir in italia pana acum doua luni ma suna chiar imi trimetea si bani, dar acum de sarbatori el nu a mai venit acasa decat a venit in tara si s-a dus acasa la fratele lui, iar cumnata mea m-a anuntat ca e acolo si cand m-am dus in momentul cand am intrat in casa el vorbea fericit la telefon, iar cand m-a vazut la inchis de tot.Am cautat sa-l iau in brate, dar el m-a respins fiind foarte rece fata de mine .Dupa multe rugaminti l-am adus acasa la noi unde are tot ce e al lui, dar a doua zi a plecat zicand ca trebuie sa plece in germania in cursa pe data de 1 ianuarie. Iar din data de 29 decembrie nu m-a mai sunat si tine tel inchise. Cumnata mea ar fi auzit o discutie intre el si fratele lui ca ar fi gasit o alta femeie. Va rog spuneti-mi ce pot face in situatia asta, noi doi ne-am impacat bine cu toate ca am avut si certuri ca in orice familie dar am trecut repede peste ele si eram fericiti. Va rog sa-mi spuneti ce pot face.

  1. Am citit cu atentie mesajul tau Iuliana si cred ca sotul tau trece prin criza varstei de 40 de ani. Deocamdata cel mai bine ar fi sa il lasi sa-si revina fiindca dupa ce mi-ai spus tu e intr-o stare foarte agitata si din pacate te va respinge. Cu multi ani in urma am vazut acelasi gen de comportament si din pacate il cunosc foarte bine. Nu pot dezvolta subiectul aici pe blog, asa ca daca vrei poti sa-mi scrii pe email sau pe messenger la radu977@yahoo.com Incearca sa te linistesti. E posibil ca situatia sa nu fie chiar asa de grava.

  1. Timp de 9 sau 13 marti in fiecare zi de marti tii post, fara mancare de dulce, tutun, fumat, sex, vorbe urate si e bine ca in fiecare marti sa dai de mancare unui om sarman. În fiecare dimineaţă din cele 9 marti spui în ordine Rugăciunea de incepere, Rugăciunea pentru a dobândi ocrotirea Sf. Anton, Rugăciunea de dimineaţă catre Sf. Anton si Rugăciunea zilei de marţi în care te afli, intâi, a doua a treia etc., iar in martea cu numarul 9 la sfarsit spui de 9 ori Troparul Sfantului Anton si o data Nascatoarea. La postul de 13 marti spui Rugaciunea de incepere si apoi rugaciunea din martea respectiva. In ultima marti spui si Rugaciunea de incheiere si de 9 ori Troparul Sfantului Anton. E foarte important cum te comporti in zilele de post, fiindca faptele si vorbele tale cantaresc mult.

 9. multumesc pt raspuns,cineva mi-a spus ca in Saptamana Mare nu-i bine sa ti postul Sfantului Anton ca ti se poate intampla ceva rau

  1. Pai nu prea e bine, dar nu inseamna ca ti se intampla ceva rau. Iddea e ca saptamanile de post trebuie sa fie consecutive, deci nu poti sari peste o zi de marti. Saptamana Mare e o saptamana de bucurie pentru Invierea Domnului asa ca nu prea e conforma cu postul. Aici nu cred ca exista un raspuns alb sau negru, asa ca fiecare face cum simte.

 10. Vreau sa tin si postul Pastelui si am inceput postul Sfantului Anton ,dar nu-l termin decat dupa Paste cu doua saptamani .Nu stiu ce sa fac.Ce ma sfatuiti sa fac?

  1. Daca ai inceput Postul Sfantului ANton, trebuie sa-l tii pana la capat. Asta nu inseamna ca nu poti tine Postul PAstelui. In fiecare marti spune rugaciunea din martea respectiva si in rest postul e acelasi. Ai grija ca Postul PAstelui e lung si greu, sa nu te lasi pe parcurs.

 11. buna am facut cele 9 marti m am rugat acasa si am fost si la biserica dorinta nu mi sa indeplinit este singura data cind mi se intimpla asa ceva .ce ar putea sa fie

  1. Incearca la bisericile catolice Nela. Eu am primit o parte din rugaciuni de la o prietena a mamei mele si le-am xeroxat, iar celelalte le-am gasit intr-o carte de rugaciuni pe care o am de mult timp si nu stiu de unde.

 12. Am inceput postul,dar in martea a noua,dupa ora 15 am dat gres,nu stiu ce sa fac,sa merg inainte sau sa renunt si sa il incep mai incolo.Persoana care mi-a zis de aceste rugaciuni mi-a zis sa renunt .

   1. Nu va suparati cu o intrebare rugaciunea se poate zice in timpul zilei sau doar dimineata

   2. Poti sa o spui oricand in timpul zilei daca nu ai timp dimineata, Cristi. E bine dimineata, dar nu e obligatoriu.

 13. Buna ziua! Vreau sa va cer un sfat in legatura cu postul Sfantului Anton. Daca incep sa-l tin incepand cu 19 martie, martea cu nr. 8 coincide cu a treia zi de Paste. Credeti ca este potrivit sa tii post intr-o zi de mare bucurie, ca cea a Invierii Domnului sau ar fi mai bine sa aman inceperea rugaciunilor in cinstea Sfantului Anton dupa Sarbatorile Pascale? Va multumesc pentru raspuns si pentru ca renasteti speranta in sufletele celor care va citesc.

  1. Pentru linistea ta, Catalina, mai bne incepe din nou cu prima marti fara tigari si cafea. Stiu ca e greu, eu azi noapte am fost la lucru si nu am baut cafea, dar o sa te simti mai bine daca o sa incerci.

 14. Draga Dorina, gandeste-te ce iti doresti cel mai mult in aceasta periaoda si tine postul pentru dorinta respectiva. E bine ca ea sa nu fie spusa celorlalti. Daca mai ai nelamuriri, te rog sa-mi scrii.

 15. Troparul se spune la sfarsitul celor 13 marti. Daca tii postul de 9 marti, se spune in martea a 9-a. Soia e de post, untul nu cred ca e de post, uita-te din ce e facut. Daca fierbi carne sau ceva animal in supa nu mai e de post. De asemenea e bine sa eviti alcoolul, tigarile, ciocolata, cafeaua.

 16. Cafeaua este o bautura energizanta si care iti stimuleaza simturile, de aceea este bine sa o eviti in zilele de post fiindca te agita. Te poti ruga acasa, eu asa fac de obicei. E bine ca dorinta ta sa nu faca rau altor oameni, cum ar fi sa desparta un barbat si o femeie. Daca poti ar fi bine ca in zilele de marti sa dai ceva de mancare unui om, o paine sau altceva.

 17. Draga Dorina, daca vrei poti sa-i bani omului, dar in primul rand da-i ceva de mancare fiindca Sfantul ANton dadea paine la saraci. Iti doresc multa sanatate tie, copilasului si sotului tau. Sa fiti sanatosi si sa vi se indeplineasca dorintele.

 18. Draga Dorina nu trebuie sa respecti vreo ora, eu daca sunt de noapte spun rugaciunea luni seara pe la ora 10. La inceput trebuie spusa si rugaciunea de incepere.

 19. Sfantul Anton este bland si iubitor. Ca om a facut multe minuni. Eu cred ca prima data ar trebui sa botezati copilul fiindca el e fara nici o vina, si apoi daca vreti sa va casatoriti e decizia voastra.

 20. Pentru ca sunt prea personale pentru ca sa le vada toata lumea. Le am la mine pe email oricum, fiindca toate comentariile imi intra si pe email.

 21. Buna ziua,am citit tot blogul tau .Am mai incercat sa las postat un comentariu dar nu mi-a aparut.Vreau sa incep si eu postul Sf Anton.Problema mea este ca nu stiu cum sa-i cer sfantului ceea ce doresc.Am o relatie de vreo 6 ani, totul este ok,locuim impreuna,suntem la o varsta destul de matura 30 ani,totusi problema noastra este ca prietenul meu amana casatoria, ca este timp etc.Vrea sa ne casatorim dar „este timp”.Eu vreau sa-mi fac o familie, un copil…i-am tot explicat!Nici nu as renunta la el, pt ca inca nu vrea.Cum sau ce sa-i cer Sfantului Anton?

 22. Si daca persona la care ii spune numele nu este sortita sa fie sotul/sotia sa, sau nu vrea sa se casatoreasca cu cel care tine postul? De aceea eu nu m-am rugat sa ma casatoresc cu o anumita persoana. Sfantul ANton e bun si iertator.

 23. E usor sa aruncam cu piatra Dorina, dar nu avem de unde sa stim ce este intre ei. Nu e usor sa renunti la o persoana dupa ce ai stat atata timp impreuna.

 24. Dorina, eu ma gandesc la problema Lilianei, dar cred ca se poate dezbate mai bine pe email decat aici pe blog. Hai sa ne limitam la ideile de pe blog, fiindca altfel va trebui sa deschid un forum de discutii libere, iar ceilalti cititori nu vor intelege nimic 🙂

 25. Draga Dorina, si eu ma rog uneori in noaptea de luni spre marti, nu e nici o problema. Lumanarea aprinsa in timpul rugaciunii nu vad de ce ar fi o problema.

 26. In primul rand felicitari „antiqul ” pt ceea ce faci aici , pt rabdarea cu care raspunzi tuturor .
  2.Dorina intreaba-ti preotul duhovnic /indrumator ,cauta pe net cum se tine un post adevarat sau cumpara-ti o carte indrumatoare care costa destul de putin.
  3.Despre ce inseamna post ,a posti ,cum trebuie sa postim :www.crestinortodox.ro sau http://www.arcb.ro.
  In sens general, orice om stie ca a posti inseamna a ne abtine de la toate mancarurile provenite de la animale, mancaruri numite in popor „de dulce”. Dar daca ne-am opri la acest aspect am transforma postul intr-o simpla dieta si nu i-am descoperi semnificatia duhovniceasca. Trebuie sa mergem mai departe si, paralel cu acest „post de bucate”, sa ne straduim sa postim si de pacate, mai ales ca perioada postului este prielnica pentru lucrarea faptelor bune.
  Postul mai poate fi vazut si ca un exercitiu al vointei. Cel care reuseste sa renunte la un anumit fel de mancare, va castiga astfel puterea de a renunta la orice fel de indemn sau pofta ce aprinde in el pacatul.Mai frumos si mai clar o spunea Sfantul Vasile cel Mare: un post desavarsit depaseste simpla renuntare la anumite mancaruri si trebuie sa se impodobeasca cu toate faptele bineplacute lui Dumnezeu: „Dar pentru ca postul sa fie vrednic de lauda, nu-i de ajuns sa ne infranam numai de la mancaruri; trebuie sa postim post primit si bineplacut lui Dumnezeu. Iar postul adevarat este insrainarea de pacat, infranarea limbii, oprirea maniei, indepartarea de pofte, de barfeli, de minciuna, de juramant stramb. Lipsa acestora este post adevarat. In ele sta postul cel bun.”

  Dorina , faptele bune trebuie facute in fiecare zi .Nu te gandesti ca esti in post , ca Sfantul Anton trebuie sa-ti indeplineasca dorinta ,dar pt asta tu trebuie sa dai ceva unui om sarac .Trebuie sa-ti educi sufletul ,trebuie sa imparti in fiecare zi putinul tau , sa o faci dezinteresat .

  Despre post :

  Ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm prin pocăinţă. Iar pocăinţa fără post este neputincioasă. Îndreaptă-te, dar, înaintea lui Dumnezeu prin post.
  (Sfântul Vasile cel Mare)

  Săracilor, primiţi postul, tovarăşul vostru de casă şi de masă!
  Slugilor, primiţi postul, odihna necontenitelor voastre osteneli!
  Bogaţilor, primiţi postul, doctorul care vă vindecă bolile, ce vă vin din pricina prea multelor mâncăruri, postul care, prin schimbarea mâncărurilor, vă face mai plăcute bucatele de care vă săturaserăţi din obişnuinţa cu ele!
  Bolnavilor, primiţi postul, mama sănătăţii voastre! Sănătoşilor, primiţi postul, păzitorul sănătăţii voastre! (Sfântul Vasile cel Mare)

  Mulţi oameni, când vine vremea ca să intre în post, par că stomacul lor va fi sub împresurare îndelungată. De aceea au grijă să-l încarce cât se poate cu mâncare şi cu băutură. Aceiaşi oameni când ies din post, par că au petrecut o perioadă foarte îndelungată de foame şi de închisoare grozavă de la care abia s-au salvat. De aceea se îndreaptă fără nici o măsură spre mese şi mâncare, par că vor să piardă, din mâncarea fără saţ, tot ce au câştigat prin post. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

  De la părintele Arsenie Papacioc am învăţat că: “Postul, în general, îşi are rigorile lui. Eu le tot spun celor care mă cercetează să postească, dar după puteri şi după rânduială. Pentru că degeaba te abţii de la cele „de dulce”, un post de 40 de zile, dacă după acesta îţi asupreşti trupul cu îmbuibări peste măsură. Acest post este zadarnic şi, în loc să ducă la eliberare şi la sfinţenie, duce la lăcomia pântecelui, ceea ce este mare păcat. De aceea eu recomand postul după puterea fiecăruia şi îl exclud la copii cu vârsta de până la 7 ani, la femei însărcinate şi la cei bolnavi. Postul sufletului este superior postului trupului. Degeaba nu mănânci carne dacă muşti din carnea aproapelui. Soluţia optimă şi plăcută lui Dumnezeu este aceea a postului încununat de smerenie şi rugăciune.”

  Va mai recomand :Dumitru Constantin-Dulcan – Inteligenta materiei (1981).

  Fragment : „Suntem aici, in acest colt de Univers, expresia ultima a evolutiei. Mana unui arhitect inteligent si nevazut ne-a desprins din lut si ne-a construit dupa un plan din care transpare unicitatea sursei, treapta cu treapta, pana la nivelul creierului capabil sa se gandeasca pe sine. Tot ceea ce s-a intamplat, pentru noi s-a intamplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite si triste care ne-au precedat si cauza celor ce ne vor urma.
  Noi suntem cei ce lasam în urma splendorile spiritului si ruinele nimicniciei, pentru ca omul este singura fiinta de pe Terra careia i s-a dat sa se implice in demersul naturii prin extensia inteligentei sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trai pur si simplu, nu poate avea doar o existenta pasiva. Cu, sau fara voia sa, el se implica în fizica Universului. Prin ganduri, prin actiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele. Cand adevarul acesta ne va patrunde, abia atunci, in clipa astrala a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligentei ce s-a regasit pe sine dupa o lunga ratacire pe carari de Univers”

  1. Foarte frumos Sabina, ma bucur ca esti alaturi de noi si te mai asteptam cu comentarii. Nu trebuie sa o certi pe Dorina, unele persoane sunt mai temperamentale decat altele. Eu sunt om batran si am vazut multe. Mi-a placut mult „Degeaba nu mănânci carne dacă muşti din carnea aproapelui”… fiindca de multe ori facem asta.

 27. Dorina, poate nu-ti vine sa crezi, dar am tinut uneori postul si de 3 ori la rand cate 9 saptamani pana sa mi se indeplineasca dorinta. Dar s-a indeplinit de fiecare data.

  1. Postul se tine doar in zilele de marti. Se mananca vegetale, fara carne oua, lapte, branza, fara alcool, si energizante. E bine sa dai de pomana ceva de mancare unui om. Paine sau altceva.

 28. Am ajuns intamplator pe acest blog si am ramas uimita de tot ce am citit. M-am hotarat sa ma rog si eu Sfantului Anton pentru ca am o mare problema in familie: sotul meu este alcoolic.Are momente in care nu bea dar si cand o face, o face zile la rand si foarte mult, devine agresiv, distruge prin casa. Din cauza asta eu si copiii suferim foarte mult. Eu am ajuns sa fac atacuri de panica din cauza asta si imi este teama pentru psihicul copiilor mei care sunt afectati si se sperie cand il vad ca a baut. Imi doresc foarte mult sa scape de acest viciu pentru ca atunci cand nu bea totul se desfasoara normal la noi acasa. Dupa ce am citit pe acest blog mi-am transformat speranta in incredere. Poate nu a fost o intamplare sa intru azi, in zi de marti, pe acest blog. Voi incepe de martea viitoare. Va multumesc si sprijinul vostru mi-ar fi de folos

  1. Eu nu am facut-o, dar daca simti tu ca asa e mai bine, nu e nici o problema. Sfantul Anton e un sfant bland si intelegator. Nimeni nu poate spune ca tinem postul exact dupa toate canoanele, dar Sfantul ne ajuta cand vede ca ne dorim ceva din tot sufletul.

 29. Eu nu stiu despre asta, Dorina, dar daca vrei, poti duce cele 7 alimente la biserica. Eu nu am facut asta niciodata. Dar cum am citit eu despre Sfantul ANton mai bine dai de mancare la saraci, sau duci paine la biserica pentru cantina saracilor. Cel putin asa e in Timisoara unde locuiesc eu. Nu ma deranjeaza intrebarile Dorina, dimpotriva, ma bucura.

 30. Maine vreau sa incep postul de 9 marti. Imi pun toata nadejdea in puterea de mijlocire a Sfantului Anton. Imi doresc foarte mult sa se rezolve problema cu sotul meu pentru ca simt ca altfel nu voi mai rezista mult. Chiar azi am facut un atac de panica din cauza problemei lui. Nici acum nu ma simt bine. Sunt la serviciu si simt ca nu vreau sa ma duc acasa. Poate nu e locul unde sa imi descarc sufletul dar asta am simtit sa fac.

  1. Draga Mia, ma bucur ca mi-ai scris. Imi place sa cred ca aici pe blog suntem ca o familie unde ne ajutam unii pe altii. Iti doresc sa ai putere sa duci postul taote cele treisprezece marti. Cand ai orice problema scrie-mi pe blog sau pe messenger. Incearca sa te linistesti, fiindca fetele tale au nevoie de tine puternica. Suntem langa tine orice ar fi.

 31. A trecut usor pana acum ziua. Nu am simtit nevoia, ca si alta data cand tin post, sa mananc. Trag nadejde ca Dumnezeu si Sfantul Anton ma va ajuta sa inchei ziua cu bine. Va multumesc pentru mesajele voastre.Sfinte Antoane ajuta-ma!

 32. Dorina, ti-am spus ca nu am de ce sa ma supar. Si eu am fost la Inviere la o biserica catolica si mi-a placut foarte mult, ei sunt mult mai linistiti ca noi.

 33. Am incredere ca va fi bine. Am intampinat ieri o problema. In zona unde locuiesc eu sunt niste conducte de incalzire. Acolo isi facuse o familie sarmana cu trei copii un culcus. Aseara m-am dus sa le duc o paine, dar nu i-am mai gasit acolo. Asa ca m-am intors la magazinul de unde am luat-o unde era un domn care ajuta oamenii la cosuri. I-am dat lui painea, dar am ramas surprinsa de ce mi-a spus: „va multumesc dar m-as fi bucurat mai mult daca mi-ati fi dat niste bani”. Zicea ca vrea sa plece din oras si nu are bani. Atunci i-am spus ca totusi painea ii va prinde bine pe drum.

 34. Poate ca par mai linistita, putin chiar sunt mai linistita, dar problemele mele sunt destul de complexe si uneori nu mai fac fata. Sunt increzatoare ca Dumnezeu si Sfantul Anton vor gasi calea si solutia rezolvarii problemelor mele.
  Va multumesc oricum pentru incurajari si sprijin.

 35. Imi pare rau Dorina ca treci prin asa ceva. Pot sa imi dau seama cum e. La un moment dat si mie mi s-a spus ca un copil la el unul la mine. Am simtit ca mi se sfarseste viata atunci. Pana m-am dezmeticit ca nu e chiar asa cum vrea el. Copiii mei sunt trecuti de 12 ani si daca am ajunge la separare, copiii ar fi intrebati. Sunt convinsa ca Dumnezeu si Sfantul Anton ne va ajuta.

 36. Dorina, in mod normal, copilul ramane la mama, dar totul depinde de instanta de judecata, adica de judecator. Totusi, judecatorul e obligat sa asculte copilul daca are cel putin 10 ani.

 37. Normal ca meriti sa fii apreciata Dorina, nici eu nu suport barbatii care jignesc femeile numai fiidnca ele nu se pot apara, si in loc sa le protejeze, le ranesc.

 38. Te inteleg perfect Dorina. In ce priveste impacarea… Mie mi-a spus cineva odata ca ciorba reincalzita nu mai are acelasi gust. Eu am reincalzit-o de foarte multe ori. Si gustul se deterioreaza din ce in ce mai mult. Mi-ar face placere daca am putea vorbi eventual pe mail. Poate ne ajuta antiqul sa luam legatura.

 39. Dorina draga iti repet: te inteleg perfect. Te simt foarte suparata. Si eu am trecut prin starile tale.Si uneori mai trec. Dar simt ca sunt mai puternica decat eram candva cand plangeam si faceam atacuri de panica numai cand il auzeam la telefon si imi dadeam seama ca e baut.Eu am avut aseara o discutie cu sotul meu. E prima data in viata mea cand am fost transanta. I-am spus ca avem doua posibilitati: ori cerem ajutor specializat (psiholog) ori divortam. Si am de gand sa divortez daca nu se schimba. Copiii mei sunt mai importanti decat orice sentimente. Nu traim in trecut. Baietelul meu este afectat foarte tare de situatia de acasa. L-am dus la psiholog. Ar fi multe de spus. De aceea as vrea sa comunicam altfel.

  1. Draga Mia, ajutorul speializat in casnicie are efect cand sotii chiar vor sa fie ajutati, nu doar unul dintre ei. In ce priveste legatura cu Dorina, si eu am incercat sa-i scriu pe email dar adresa ei imi apare ca fiind inexistenta. Eu m-as bucura sa va ajut sa luati legatura, dar cu acordul amandorura. Sa ai grija de baietelul tau fiindca poate ramane cu traume serioase si risca sa ajunga un adult cu multe probleme in ce priveste relaltiile cu femeile. O zi placuta sa ai.

 40. Dorina, si eu am incercat sa-ti scriu pe email dar imi apare ca emailul tau nu exista. In ce priveste procesul, nu cunosc legislatia din Italia, dar in Romania copilul este dat in grija mamei,mai ales in primii ani de viata, daca mama nu paraseste domiciliul conjugal si pleaca in lume cu alt barbat. Daca vrei sa iei legatura cu Mia, scrie-mi de pe o adresa de emai valabila si eu o sa va ajut.

 41. Dorina, ca barbat care stiu cum gandesc barbatii si ma pot pune in pielea lor, sfatul meu e sa renunti la el fiindca o data intrat in om, alcoolul il distruge si pe el si pe cei din jurul lor.

 42. Atunci nu are cum sa-ti ia copilul. Ca sa dovedeasca faptul ca e al lui trebuie sa faca un test de paternitate, numai daca nu este trecut ca tata in certificatul de nastere al copilului. O sa te ajut eu, numai sa-mi dai mai multe amanunte pe email.

 43. Ideea cu ajutorul specializat eu o aveam de mult. Dar pentru a face pasul acela trebuie in primul rand sa recunosti ca ai probleme. In seara de martea trecuta(oara concidenta sau nu cu faptul ca era prima zi din postul pe care am anceput sa il tin)sotul meu mi-a spus ca are nevoie de ajutor. Mi-a reprosat cumva ca eu nu ma gandesc decat la psihicul copiilor. I-am spus ca atata timp cat el nu ma lasa sa fac nimic pentru psihicul lui, nu constientizeaza ca are nevoie de ajutor, nimeni nu il poate ajuta.

 44. M-am rugat 13 marti la icoana Sf Anton…in a 13-a marti m-am rugat sa primesc un semn daca dorinta mi se va indeplini tinand un banut lipit de icoana, dar banutul nu s-a lipit,iar apoi m-am rugat pt altceva si in acel moment banutul s-a lipit de icoana Sf Anton! Nu stiu ce sa cred, care dorinta se va indeplini?

 45. Ma iertati ca va deranjez,vin cu rugamintea la d-voastra sa publicati un articol umanitar despre copilul meu.Singura mea speranta sunteti d-voastra.Toate detaliile despre copilul meu le gasiti pe blogul umanitar:
  http://dorintilica.blogspot.ro/ .
  Va multumesc anticipat!
  Va rog frumos sa-mi dati un raspuns daca puteti publica articolul de care v-am rugat la adresa de e-mail tilicamariana@yahoo.com

 46. Buna ziua,
  Se poate tine postul Sfintului Anton pentru odihnirea sufletului tatalui si mamei mele si pentru linistea mea sufleteasca?
  Asta este dorinta mea cea mai mare acum.Multumesc

  1. Eu stiu ca poti tine postul pentru linistea ta sufleteasca, Marta. Si cred ca si pentru odihna sufletelor parintilor tai. Dumnezeu să-i odihnească în pace.

 47. Buna ziua,am citit foarte multe despre minunile pe care le-a facut Sf Anton,si eu am inceput postul lui Sf Anton si toata nădejdea mi-o pun in el ca imi va indeplini dorinta,dar as dori sa imi raspundeti la acest comentariu cat mai repede sau sa vb cu dumneavoastra.Domnul să ne ajute si Sf Anton sa ne ajute.Amin

  1. Mariana, dacă vrei, poti sa-mi scrii pe email la radu977yahoo.com sau pe messenger la aceeaşi adresă. Sper să te pot ajuta cu orice întrebare ai. Doamne ajută.

 48. de la 1 iunie pana pe 13 se pot spune rugaciunile de 13 zile,apropo pe 13 iunie este sarbatoarea Sf Anton nu uitati sa mergeti la biserica cu crini

 49. Buna ziua, mai bine zis buna seara tuturor, din intimplare am gasit acest site.
  Am citit cu mult drag si ma bucur nespus de mult, sa citesc sfaturile pe care le dati. Domnule…..Antiqul.
  Absolut impresionant!!!!
  Dumnezeu sa va ajute si noua tuturor!!!
  Sfaturile Dvs. sint pentru mine un motiv foarte intemeiat pentru ridicarea moralului in situatii mai putin fericite si mai putin dorite.
  Va multumesc din suflet!!!

  1. Dragă Alina îţi mulţumesc pentru aprecieri, dacă ţi-a plăcut ce ai citit te mai aşteptăm pe la noi. După cum ai văzut, cititorii blogului sunt cei care ne-au ajutat de multe ori cu sfaturi şi impresii. Sper că o să intri şi tu în familia noastră. Aici sunt doar prieteni. Şi prietenii îmi spun Radu 🙂

 50. Buna, as vrea sa intreb si eu, daca e bine sa zic dimineata rugaciunea in jur de 7 jumate, sau e prea de dimineata, daca nu, as putea sa o zic doar seara.
  Si as mai avea o intrebare, se poate sa tin 2 posturi diferite pentru aceeasi dorinta?

  1. Dragă Cornelia, poţi spune rugăciunea la orice oră din zi, dar e preferabil să fie înainte de prânz. Cred că poţi ţine 2 posturi pentru aceeaşi dorinţă.

 51. Un comentariu mic.
  Eu sunt veterinar si aici nu prea am contact cu multi oameni saraci , dar ajut animalele si sper ca salvind si ajutind animale pe care nimeni nu le vrea ca sint batrine senile si cam bolnave, Sfintul Anton care este protectorul animalelor , ma va auzi.Cred ca daca este sa ajuti un om se va arata acel om iar daca este sa ajuti un animal acela se va arata.In sufletul meu eu stiu ca fac bine.

 52. Lucrez la o familie in Italia si nu vrea sa-mi plateasca conturile ,mi-a spus sa plec ,daca incep NOVENA poate sa zica ca le vreau răul ce ma sfatuiti?

  1. Dragă Elena, încearcă să te înţelegi omeneşte cu ei să te plătească. Ţine novena, dar nu trebuie să le spui lor. Prin Novena Sfântului Anton nu facem rău nimănui.

 53. Daca am inceput

  cele 13 Marti la Sf.Anton, nestiind de aceste 13 rugaciuni, se intimpla ceva daca incep rugaciunile cu ziua a 3-a? Eu am mare incredere in Sf.Anton si, ma gindesc, daca sa urmez ca pina acum sau sa incep rugaciunile cu martea a 3-a

 54. Am tinut postul sf Anton acum foarte mult timp in urma, dorinta mea de atunci s-a implinit la foarte scurt timp dupa ce-am terminat postul, eu am aflat de acest sfant de la televizor venise cineva din america si povestea de minunile Sf Anton de Padova, ideea este ca eu stiam si asa am si tinut eu post negru timp de 9 saptamani si m-am rugat in legea mea cerandu-i sa ma ajute, Am sa incep iar postul Sf Anton mancand de post si citindu-i rugaciunile asa cum le-ai postat tu pe blogul tau. Multumesc pt rugaciuni si pt toate sfaturile pe care le dai. Dumnezeu sa te binecuvanteze cu bunatatea lui si sa te aiba in paza. Doamne ajuta!

 55. Buna,
  Sunt noua pe aici,il ador pe Sfantul Anton,dorm cu cartea lui de rugaciuni pe perina.Nu am tinut niciodata postul,deoarece sunt fumatoare inraita si nu cred ca as putea.Eu sper sa-mi ierte acest viciu,sufletul meu este curat,te poti ascunde de oricine,dar de puterea divina nu.Crezi ca as putea tine postul in aceste conditii? Va pup!

  1. Dragă Nicoleta, crezi că noi suntem mai buni? Avem şi noi viciile noastre, dar Sfântul ANton e bun şi ne iartă. Normal că poţi ţine postul. Încearcă eventual să reduci ţigările în zilele de post. Doamne ajută.

  2. Draga Nicoleta, eu cred ca devenim inraiti perntru-ca viata ne pune prea multe obstacole in fata.Dar mai cred ca orice suflet la sursa are sanse sa devina mai bun.Incearca sa tii pentru purificare la inceput si apoi pentru ce vrei.Bun noroc

 56. da este foarte adevarat toti sfinti au putere vreau sa va întreb în timpul postului Sf Anton se pot citi si alte acatiste ,paraclise a altor sfinti?

  1. Nu ştiu. Dar dacă ţii postul Sfântului Anton trebuie să citeşti şi acatistele altor sfinţi? Eu în zilele de marţi mă rog lui Iisus şi Sfintei Maria, ocrotitorii Sfântului Anton.

 57. eu am obtinut rezultate extraordinare prin acest post si rugaciunea Sf Anton dar am simtit ca trebue sa tin post nu numai marti ci toate cele 13 saptamáni fiecare trebue sa faca cum simte

  1. Sincer am constatat ca postul neîntrerupt adica 13 saptamáni sau 9 binenteles însotit de rugaciune ,fapte bune,smerenie te schimba complet adica ai rabdare putere sa treci peste orice obstacol iar lucrurile care în trecut erau imposibil de rezolvat devin posibile trebue sa ai încredere si sa nu te îndoesti niciodata nu am cerut ceva anume am cerut iertare de pacate putere sa iert si si sa accept di tot sufletul meu tot ce mi sa parut greu dar am primit tot ce aveam nevoie si cánd aveam nevoie se pare ca de sus stie mai bine ce,cánd,unde avem nevoe Doamne ajuta

   1. Ai dreptate, Nicoleta, postul te face mai bun şi parcă îţi ia un văl de pe ochi, vezi lucrurile mai clar, eşti mai liniştit, mă bucur că ai primit ce ai cerut.

 58. Multumesc din suflet ca am ajuns pe aceasta pagina, imi pare rau ca nu am incercat pana acum sa tin postu pt.fratii mei, familia mea, desi auzisem de postul Sf Anton, dar din pacate cu prea putin interes din partea mea dar niciodata nu e prea tarziu. Va rog daca tin postul cel de 9 marti nu se poate decat pt. o persoana? Pentru ca eu as dori ca Sf Anton sa-mi ajute 2 frati care sunt foarte rataciti in lumea asta. Multumesc anticipat. Elena

  1. Dragă Elena, poţi ţine postul pentru ambii fraţi odată. Atunci când rosteşti dorinţa trebuie doar să îi menţionezi pe cei doi fraţi ai tăi. Mă bucur mult că ne-ai găsit şi te aşteptăm pe aici de câte ori vrei.

 59. Am un necaz mare si va rog sa mă ajutaţi, să mă îndrumati cum se tine postul, anume ce trebuie sa fac, am 2 copiii fata,si băiat în vârstă de 2 ani si 9 luni si respectiv 6 ani. Soţul meu lucrează în străinătate câte 6 luni pe an , sunt nevoită sa apelez la ajutorul unei persoane care este un om în vârsta de 60 ani ce de multă vreme e în casa noastră, la rândul meu îl ajut si eu la nevoie când apelează, iar o vecina mi-a scos vorbe ca as fi amanta lui. Cum sa fac să-mi ajute Dumnezeu sa se afle adevarul ca nu sunt vinovata cu nimic, nu as putea nici cu gândul să-mi înşel sotul că este un om tare bun cu credință în Dumnezeu si iubitor de familie. Va rog ajutati-mă, ce trebuie să fac ca nu vreau să râdă nimeni de casa mea, dacă eu mă știu credincioasa soţului meu , Doamne ajuta. Aștept răspuns multumesc

  1. Dragă Mihaela, încearcă să ţii postul timp de 9 sau 13 marţi cum doreşti. Postul se ţine normal, fără mâncare de dulce şi este bine dacă poţi ca în fiecare marţi să dai de mâncare unui om sărman.

 60. Buna . . as vrea sa stiu mai multe despre Sf Anton .. . am fost la Biserica Sf. Anton din Constanta . . o singura marti . . . o femeie mi.a aratat cum se face mi.a scris pe foaie Acatist 40 zile 6 august 😐 eu chiar nu stiu cum se face am scris pe foaie ce imi doresc asta este tot ? Acum trebuie sa merg si restul de 8 marti nop ?

  1. Dragă Emi, postul Sfântului Anton se ţine timp de 9 sau 13 zile de marţi consecutive. În fiecare marţi citeşti rugăciunile pentru marţea respectivă, ţii post adică mănânci fără produse animale, alcool şi tutun şi e bine să dai de pomană mâncare unui om sărac, dar poate fi şi orice alt om. Când spui rugăciunile spui şi textual ce dorinţă vrei să se îndeplinească. Pentru orice nelămuriri poţi să.mi scrii pe messenger la radu977@yahoo.com şi o să încerc să te ajut cu tot ce ştiu.

 61. Buna seara! Citesc de mult blogul dvs si ma bucur mult pt tot ceea ce faceti, pt incurajari…Am tinut postul Sf Anton de multe ori si m-a ajutat intotdeauna cand nici nu mai speram ca mai exista minuni, Acum il tin din nou dar acum nu stiu daca ma mai poate ajuta desi eu imi pun toata increderea. E ceva pt care am facut novena acum ceva timp si care mi s-a indeplinit. Stiu ca face minuni Sf Anton ( merg tot timpul la biserica si ma rog la el, eu fiind catolica) dar acum nu stiu de ce nu cred ca ma mai poate ajuta ( desi nu cer imposibilul cred eu). Poate sunt eu debusolata si fara speranta, nu stiu….sper din tot sufletul sa ma ajute cum m-a ajutat intotdeauna. Rugati-va cu incredere toti pt ca va ajuta! Sper si eu ca ma va ajuta si pe mine din nou. Si un sfat daca-l pot da: pe langa rugaciunile pe care i le adresati, spuneti-i cu toata credinta tot ceea ce aveti pe suflet pt ca va va ajuta sa va eliberati si el asculta pe toata lumea. Vorbiti-i ca si cum ati vorbi unui prieten, descarcati-va sufletul….Nu vreau sa par de pe alta lume cu acest sfat…dar credeti-ma ca ajuta!

  1. Ştiu că ajută, Karla, şi eu uneori îi vorbesc Sfântului ca unui prieten pentru a mă ajuta să trec peste problemele care mă încearcă. Şi pe mine Sfântul m-a ajutat de multe ori, uneori când îmi spuneam că sitauţia este fără ieşire. Eu cred că Sfântul ANton ne vede şi ştie ce facem şi de multe ori încearcă să nde ducă pe calea cea bună. În decursul anilor am avut momente când pur şi simplu l-am simţit pe Sfântul Anton alături de mine char dacă erau de faţă mai multe persoane. Eu spun să nu disperi Karla şi să crezi în puterea Sfântului Anton fiindcă totul vine de la Domnul. Te mai aştept să ne scrii de câte ori simţi nevoia. În fond şi la urma urmei, aici suntem o mare familie.

 62. Buna ziua! Azi v-am descoperit si ii multumesc lui Dumnezeu pt.asta. Si eu am facut canoanele de 13 marti ale Sf.Anton, fara sa tin post. Nu stiam de post. Stiam ceva de un post de pana la 12 ,00,dar,sincer nu am tinut. In fine, si eu sunt fumatoare,dar voi vedea cum voi face. Si pe mine, m-a ajutat Sfantul,chiar si fara post, dar asta nu este un exemplu demn de urmat.
  Intrebare: ce ma fac cand am atatea nevoi si dorintze de indeplinit,toate normale,fara a cere ceva iesit din comun: copiii sa isi ia examenele,sotul sa imi fie sanatos, dar si sora mea, care se zbate in niste probleme personale,grave,pt.cine sa ma rog mai repede, ca mi se sfasie sufletul pt.fiecare in parte?

  1. Dragă Ileana, sincer nu ştiu. Eu m-am rugat pentru o singură dorinţă de fiecare dată. Dar cum toţi îţi sunt dragi, eu zic să te rogi pentru toţi. Sfântul ANton ştie ce dorinţe ai şi te va ajuta să le vezi îndeplinite. În ce priveşte canoanele Sfântului ANton cel care place mai mult Sfântului e să dai de mâncare la săraci. Sau dacă nu ştii cui să dai de mâncare, la bisericile catolice, marţea se strânge pâine pentru cei nevoiaşi, aşa că poţi duce pâine la biserică. Domnul să-ţi dea tot ce îţi doreşti.

  2. Parerea mea:Sa nu va faceti griji prea mari :Cel mai important lucru este ca aveti in rugaciune o cerere dreapta si placuta lui Dumnezeu! Tineti postul inimi !Sa iubiti pe Dumnezeu si aproapele dv mai presus de orice (aproapele dv suntem noi toti paminteni)

 63. Buna din nou! Azi am fost la biserica cum merg in fiecare marti ( si de fapt cum merg aproape in fiecare zi) si m-am rugat Sf Anton pt ceea ce imi doresc din suflet. Nu stiu ce s-a intamplat cu mine si ce se petrece in mine dar azi, ca niciodata, aveam niste ganduri ciudate…ca si cum Sfantul nu ma mai poate ajuta in ceea ce imi doresc. Ma uitam la oamenii care se rugau si-si puneau toata nadejdea in ajutorul Sfantului iar eu imi ziceam ca pe mine nu ma mai poate ajuta. Stiu ca m-a ajutat enorm tot timpul si-i multumesc din suflet pt asta dar azi am avut un sentiment ciudat. Ca si cum daca mi-a dat o data ce am dorit acum vin iar pt aceeasi problema? Nu stiu de ce nu mai am incredere. Imi doream sa plang dar nu puteam. Imi doream sa-l simt alaturi dar nu-l simteam…a fost oribila senzatia. In seara asta ma duc la slujba la aceeasi biserica ca este slujba in cinstea lui si sper sa ma simt altfel. Tot timpul dar absolut tot timpul m-a ajutat nu inteleg de ce am sentimentul asta acum. Nu voi inceta sa ma rog niciodata si azi dupa 6 ani ma voi spovedi. Sper sa fie mai bine. Si tot timpul cand pot voi ajuta sarmanii. Odata nu aveam bani deloc ( se mai intampla cateodata la la toti) si nu stiam cum sa fac sa iau o paine. Am gasit 1 leu pus intr-un colt al mobilei ( era 1 leu pe care l-am gasit in noaptea de Anul Nou si pe care-l pastram) si m-am dus sa cumpar o paine ca sa o pot duce la biserica. Eram bucuroasa ca am reusit. Rugati-va cu incredere la Sf Anton…va va ajuta pe toti! Si poate si pe mine daca va ma putea…

  1. Dragă Karla şi eu am avut momente în care aveam impresia că Sfântul Anton îi ajută mai mult pe ceilalţi şi pe mine deloc. E normal, de aceea suntem oameni ca să avem îndoieli. Uită-te la exemplul Apostolului Toma când a auzit că Mântuitorul a înviat. E greu să ajungi în starea aceea în care să ai credinţă atât de puternică încât să nu te mai îndoieşti. Probabil SFântul ne pune la încercare să vadă cât de mare e credinţa noastră. DAr dacă vei continua o să vezi că vor veni şi vremuri bune.

 64. Am o problema, un pic mai delicata…sunt casatorit, de aproape un an. Dar inima mea, sufletul meu, si toata fiinta mea le-am daruit femeii pe care o iubesc cu adevarat, care din pacate nu e sotia mea…femeia aceasta e si ea casatorita, dar la fel, ca si in cazul meu, ma iubeste si toata fiinta ei, tot sufletul, toata inima, mi le-a daruit…nu vrem decat sa fim fericiti, sa avem viata noastra, sa fim impreuna capataiul crestinatatii…o familie…putem in orice moment sa facem asta, dar nu vrem ca cei din jurul nostru sa sufere…putem tine postul? Facem pacat daca il tinem?

 65. Rugati-va Sf. Anton cu incredere, rugati-va ca va ajuta!!! Eu tot timpul am fost ajutata doar ca acum mi-am pierdut increderea ca mai pot fi ajutata! Saptamana trecuta pe cand faceam novena ( mentionez ca am facut-o 13 zile de data asta si nu 13 marti ) am avut parte de o bucurie imensa cand nici nu credeam. Si atunci am crezut in puterea Sfantului si in puterea rugaciunii. Dar de cateva zile iar este nu este bine si iar am cazut in faza neincrederii. Desi stiu ca Sfantul nu m-a lasat la greu si nu m-a uitat niciodata. Stiu ca o sa spuneti de ce am facut-o in 13 zile si nu 13 marti? Pt ca in carticica mea de rugaciuni care este chiar de la biserica catolica scrie ca poti sa o faci 13 zile sau 13 marti ( sau duminici). Am plans cand am vazut ca se pot intampla si minuni…dar acum e iar rau. Nici nu stiu ce sa mai cred…am luni intregi de cand traiesc un chin sufletesc si e cand bine cand rau. Ma rog Sfantului cu incredere, cu speranta sa termin odata chinul asta. Mi-am pus toata speranta in el si sper din tot sufletul sa nu ma uite…poate e doar o incercare, nu stiu.Am inceput din nou o novena pe care o voi tine acum timp de 9 marti, de pomana dau tot timpul atat cat pot….sper sa vad si eu in sfarsit lumina de la capatul tunelului. Rugati-va cu incredere Sfantului ca ajuta pe toti dar cred ca trebuie sa avem rabdare. Mie mi-e frica, mi-e tare frica ca nu ma poate ajuta….desi cand plec de la biserica plec tot timpul plina de speranta dar dupa aia cad iar in faza neincrederii. Stiu ca trebuie sa am rabdare dar mi-e atat de frica ca va fi prea tarziu….

  1. Dragă Karla şi eu uneori am aceeaşi căderi când am impresia că Sfântul ANton m-a uitat. E normal, suntem oameni şi avem slăbiciunile noastre. Lumea în acre trăim e plină de răutate şi nervi şi uneori ne cuprinde pur şi simplu disperarea. Uneori în cazuri de disperare cruntă mă rog SFântului ANton doar atât „Te rog dă-mi puterea să rezist”. Noi suntem prietenii tăi şi o să te ajutăm cu tot ce putem. Nu ceda, ia fiecare zi aşa cum e şi o să vezi că problemele vor dispărea. Uneori schimbarea e bruscă, de la o zi la alta, alteori se întâmplă puţin câte puţin. Fii tare, fii convinsă că Sfântul te vede şi dacă vrei pe lângă rugăciuni poţi să-i vorbeşti ca unui prieten, fii sigură că te va asculta.

 66. Azi e marti si am inceput rugaciunile catre Sf. Anton; multumesc din suflet ca am ocazia sa pot impartasi sentimentele mele cu persoane la fel.
  M-am hotarat sa scriu, dar realizez ca cuvintele sunt sarace si parca le-am si pierdut.
  Sa va dea Dumnezeu si Sf. Anton tot ce e mai bun ptr D-voastra.

  1. Mulţumim mult Ecaterina, ne bucurăm că i venit în familia noastrăşi de câte ori simţi nevoia ne poţi scrie. Multă sănătate şi Dumnezeu să ne ajute pe toţi.

 67. Am si eu o intrebare poate ma ajuta cineva: la sfarsitul fiecarei rugaciuni de marti exista la final Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori. Trebuie spuse aceste rugaciuni fiecare de 3 ori sau doar Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire de 3 ori.

  1. Bună Dorina. Nu trebuie spuse rugăciunile, doar trebuie să spui cuvintele „Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire” şi apoi spui de 3 ori Sfinte Antoane…… ce este de spus pentru marţea respectivă.

 68. as avea o intrebare,am o problema cu niste rude mai indepartate,sunt niste oameni foarte rai.imi bate parinti.ii scuipa si ii amenita.ne este frica de ei sa anutam politia.(nu numai cu parinti mei se comporta asa cu o multime de oameni din sat)as vrea sa tin un post sa se termine cu toate aceste.eu nu sunt in tara.daca ma puteti ajuta..va multumesc !

  1. Dragă Daniela, poţi ţine postul, ideea ar fi ca părinţii tăi să anunţe poliţia de câte ori au probleme cu vecinii respectivi şi la un moment dat se vor lua măsuri. Şi tu poţi scrie la Şeful poliţiei din oraşul de care aparţine satul respectiv şi să-i spui situaţia părinţilor tăi. Dacă ai nevoie de mai multe informaţii scrie-mi pe email.

 69. Nu de mult am auzit de Sf Anton,dar cand am auzit de Sf Anton si am citit o carticica……am ramas uimita de minunile pe care le face.Sufletul meu fiind intunecat si negru am inceput sa citesc novena de 9 marti,si alternativ citesc si zilnic novena,…..dupa prima marti si dupa 5 zile de la novena mi s-a implinit dorinta……incredibil ……o minune in care nu mai speram ….dar Sf Anton a fost si este langa mine tot timpul.De cand mi sa implinit dorinta ….numai plang cand vad ce minune a facut Sf Anton.

  1. Dragă Roxy nu cred că acum sufletul tău este întunecat şi negru. Crezi că eu am fost mai bun ca tine? De multe ori m-a părăsit credinţa pentru ca apoi să ajung în genunchi din nou în faţa Sfântului Anton rugându-l să mă ajute încă o dată.

 70. Dupa fiecare rugaciune scrie:Tatal nostru,Nascatoare,Marire.
  Se spune rugaciunea Tatal Nosru,rugaciunea Nascatoare, dar care este rugaciunea Marire?
  Astept raspuns cat mai repede.
  mutumesc

  1. Dragă Oana, după fiecare rugăciune nu se spune rugăciunea Tatăl nostru şi nici rugăciunea Născătoare. Se rostesc pur şi simplu cuvintele „Tatăl nostru, Născătoare, Mărire şi acum Sfinte Antoane ajută-mă”.

 71. BUNA RADU
  ACEST INCEPUT , LA RUGACIUNILE PE CARE LE-AI SCRIS , SUNT GRECO-CATOLICE , SAU ORTODOXE …,,IMPĂRATE CERESC …. ETC ,,
  LA RELIGIA ROMANO -CATHOLICA , NU AU ACEST FEL DE INCEPUT IN RUGACIUNI .
  SANATATE ,
  LAUDAT SA FIE ISUS SI MARIA !
  RODICA-SHTEFANIA , REGGIO EMILIA , ITALIA .

 72. Buna seara 🙂 am inteles asa o sa fac cu postul si se pare ca iar am primit un semn si stiu ca sf Anton ma va ajuta pe mine si pe iubitul meu cum ati spus dv pt ca mereu ma ajutat…datorita dv d-le radu ma simt mai in siguranta si el si eu ..va multumim azi era mai calm si mai vioi 🙂

 73. Buna ziua!Ma bucur ca am gasit acest loc unde oamenii mai au credinta si se roaga Sf Anton cu mare speranta si iubire. Si eu ma rog de 4 marti pt reintoarcerea iubitei ratacite care este intr-o alta relatie cu un om mai in varsta numai din disperare pt o casa si o viata mai buna chiar daca nu-l iubeste..Mi-am cerut iertare Sfantului si Maicii Domnului si Bunului Dumnezeu ca am indepartat-o prin ezitarea mea de a ma casatorii cu ea si acum vreau sa indrept gresala dupa 6 ani frumosi la bine si la rau..Numai o minune o mai poate aduce inapoi la felul cum m-a respins..D-voastra ce parere aveti.?.Imi pare rau ca am fost atat de tulburat ultimele 3 luni , ca am uitat dimineata de post ..dar m-am rugat cu lacrimi si inima franta..

  1. Dragă Mihai, în ce priveşte problemele în dragoste, nu recomand postul pentru a întoarce o anumită persoană la tine. Mulţi m-au întrebat asta şi le-am recomandat să se roage pentru a fi alături de persoana care le este destinată, chiar dacă nu este cea la care se gândesc la momentul actual. Ştiu că e greu, şi eu am avut decepţii în dragoste şi cine spune că este uşor, minte. Ţine postul dar nu încerca să o determini pe fata respectivă să se întoarcă la tine împotriva voinţei sale.

 74. Asa este.. chiar daca o doresc mult inapoi in viata mea..stiu ca pana nu se va transforma in fiinta minunata care era inainte..nu se poate face nimic..asa ca ma las in Mainile Domnului si ma rog pentru sufletul ei..multumesc..

 75. MAICA IUBITA
  SFANTA FECIOARA DE JUQUILA, FECIOARA A SPERANTEI NOASTRE IARTA-MI PACATELE PENTRU CA SUNT MULTE.
  VIATA NOASTRA E A TA FERESTE-NE DE TOT RAUL SI DACA IN ACEASTA LUME DE NEDREPTATE, MIZERIE SI PACAT VEZI CA VIATA NOASTRA A LUAT-O RAZNA ,,NU NE ABANDONA,,
  MAICA IUBITA PROTEJEAZA PELERINII, FII ALATURI DE NOI IN TOATE DRUMURILOR NOASTRE,
  ACOPERA-I CU MANTIA TA PE SARMANII FARA AJUTOR SI PAINEA CE LE-A FOST FURATA DALE-O INAPOI, FII LANGA NOI IN TOATA VIATA NOASTRA SI ELIBEREAZA-NE DE ORICE TIP DE PACAT. AMIN.

  SE SPUNE DE 9 ORI

  BUCURA-TE MARIE CEA PLINA DE HAR, DOMNUL ESTE CU TINE
  BINECUVANTATA ESTI TU INTRE FEMEI SI BINECUVANTAT ESTE RODUL TRUPULUI TAU ISUS
  SFANTA MARIE MAICA LUI DUMNEZEU ROAGA-TE PENTRU NOI PACATOSII ACUM SI IN CEASUL MORTII NOASTRE. AMIN

  RUGACIUNEA SE FACE NOUA ZILE SI SE APRINDE CATE O LUMANARE ALBA, SE PUN TREI DORINTE UNA PTR BANI SI DOUA IMPOSIBILE, IN A 9-A ZI SE PUBLICA.
  SE VOR INDEPLINI CHIAR DACA NU VA VINE SA CREDETI.
  DOAMNE AJUTA

 76. As dori sa stiu daca numai dupa cea de a 13 zi se spune Rugaciunea de incheiere si Troparul…? va multumesc anticipat…Adela

 77. Astazi incep si eu postul de 9 marti,sa ma ajute Dumnezeu si Sfantul Anton sa inchei cu bine acest post si sa ma tina departe de toate tentatiile,ma rog si sper sa-mi gasesc linistea si puterea sa trec peste toate greutatile.

 78. Azi am fost a 6-a oara si-mi pun toata nadejdea in Sf. Anton si Bunul Dumnezeu..Am mare nevoie de ajutor sa rezist pana la capat si sa pot ierta femeia pe care o iubesc si care s-a transformat in ceva inexplicabil de rau .Simt iertare si iubire ,alteori simt furie si deznadejde..dar stiu ca salvarea unui suflet ratacit e cel mai important lucru..Dar cum daca un om nu vrea sa se schimbe..Cum???

  1. Dragă Mihai încearcă să vorbeşti cu femeia respectivă şi dacă vezi că nu vrea să fie lângă tine, mai bine renunţă. Nu încerca să obţii iubire cu forţa că nu se poate.

 79. Dumnezeu si Sfantul Anton sunt langa noi,hai sa avem incredere si sa speram in mai bine,nu ne ramane decat sa ne rugam,sa fim mai buni si sa speram,Doamne ajuta-ne iar Sfantul Anton sa se roage pentru noi cei care ne-am pus increderea in El.

 80. Nu incerc sa obtin iubire cu forta..stiu ca mai tine la mine..dar nu am ce sa-i ofer material ,stiu ca nu o duce bine , stiu ca nu-l iubeste , stiu ca are probleme cu el dar accepta compromisuri pt a avea o viata decenta ..o casa.. Eu ma rog pt vindecarea ei, pt trezirea ei la credinta si la dragoste.Astept ca Dumnezeu sa lucreze in inima ei..altfel nu nu se poate..numai prin incercari ne schimbam si ne recunoastem greselile..eu le-am recunoscut.. eu Cred..la ea e nevoie de timp si de interventie divina..

 81. Buna dimineata tuturor,hai sa incepem ziua prin a fi mai buni,prin a ne ruga si a spera ca Dumnezeu ne va ajuta ,trebuie doar sa avem incredere,trebuie sa-i si multumim pentru tot nu doar sa cerem ajutorul cand avem nevoie.sa ne ajute Dumnezeu si Sfantul Anton sa avem o zi linistita si plina de impliniri.

 82. Fratilor daca asa ar proceda toata omenirea ce bine ar fi, pentru ca se spune JUDECATI-VA SINGURI CA SA NU FITI JUDECATI, dar mie mult rau mi-a facut si îmi face fosta sotie…..ceva de nedescris…sa-mi dea Dumnezeu rabdare ,dar s-a schimbat mult viata mea……………….

  1. Poate că ţi-ar face bine să ierţi Ionuţ. Ştiu că nu e uşor, dar o să îţi dea mai multă linişte în suflet, fiindcă simt că eşti zbuciumat în interior.

 83. Si mie mi s-a intamplat la fel..dupa 9 marti mi-am linistit sufletul… nu ne-am impacat dar acum sunt mult mai linistit ..Dumnezeu m-a linistit si m-a facut sa inteleg sa poate platesc pt pacatele mele… poate imi testeaza credinta..stiu ca Domnul considera cei 6 ani de frumusete si dragoste dintre noi, dar exista un plan divin..si ea trebuie sa se intoarca la Dumnezeu (ea nu prea crede )si trebuie sa treaca prin incercari pana isi va da seama unde a gresit… si cat rau a facut… s-ar putea sa fie prea tarziu… eu am inceput sa-mi pierd sentimentele in fata unei manifestari plina de rautate si egoism, dar AM MARE INCREDERE IN DUMNEZEU…ca va fi bine …Sa incercam sa iubim si sa iertam pt ca trebuie sa fim constienti ca nu stim ce facem..

 84. Buna, am si eu un baietel de 2 luni care din pacate are Sindrom Down… Din dorinta de a-l face bine am incercat toate solutiile posibile …singura ramanand valabila si in continuare este aceea de a-i cere ajutorul lui Dumnezeu.Am incercat pana acum toate rugaciunile posibile pana acum cateva seri cand am dat peste acest blog si am vazut acest post.Din pacate nu l-am putut incepe de azi deoarece dimineata am baut cafea dar de martea viitoare sigur il incep si sper si ma incred ca o sa fie totul bine. De aceea tin sa va spun sa nu va pierdeti niciodata speranta si credinta pentru ca intotdeauna Dumnezeu ne lasa o portita deschisa,doar ca noi trebuie sa o gasim si acest lucru il putem face doar cu multa credinta. O zi buna va doresc si Dumnezeu sa va ajute si sa va aibe in grija.

  1. Dragă Anca, ţine postul daca vrei, dar să ai mare grijă fiindcă băieţelul tău are nevoie de vitamine de la tine şi rişti să nu se dezvolte cum trebuie dacă te înfometezi. Pentru orice problemă poţi să-mi scrii pe email. Domnul să vă aibă în grijă pe tine şi pe îngeraşul tău mic.

 85. Bună, am si eu o întrebare dorinta s-a îndeplinit din prima marti, este voie ca pe parcursul postului sa mai cerem o alta dorinta? Sau nu

  1. Dragă Nicoleta, mă bucur mult că ţi s-a îndeplinit dorinţa. Acum e momentul ca celelate marţi până la terminarea postului să le ţii pentru a mulţumi Sfântului Anton pentru ajutorul dat. Indiferent cât de repede ne îndeplineşte Sfântul dorinţa, nu e frumos să o schimbăm pe parcurs, mai ales dacă ni s-a îndeplinit. Gândeşte-te că toată viaţa vei avea în Sfântul Anton un îndrumător şi un ajutor. Să te bucuri de ceea ce ţi-ai dorit.

   1. Multumesc mult, initial am ramas un pic socata nu ma asteptam chiar din prima marti si la primele ore dar pe parcurul postului m-am gãndit ce ar fi sa mai cer si o alta dorinta, dar nu eram atãt de împăcată sufleteste, pt asta am cerut sfatul tau, multumesc mult si Doamne ajuta

   2. Mă bucur că acum eşti mai liniştită Nicoleta dragă, o să vezi că după ce termini postul o să te simţi mult mai bine. Doamne ajută.

 86. Buna seara domnule radu .. 😦
  sunt f suparata nu mi-au facut defintiv contract la munca cu toate ca m-am rugat si sperat ca va fi bine..saptamana viitoare vineri si pt iub e zi grea e recursul nu mai stiu ce a mai fac 😦 sunt f f f f f suparata si plansa dv ce spuneti sa mai fac? nu mai am idee la biserica si la sf anton ma tot rog da parca nu se lumineaza nimic..sper macar pe el sa il scoata cu suspendare daca pe mine m-a uitat azi .. 😦 nu mai am putere de nicio culoare nu stiu am ajuns sa fiu disperata nu stiu cum sa il conving pe sf anton sa il scoata de acolo de ar ajuta sa iasa as mai zambi asa .. nu mai am deloc nicio speranta cu nimic mai ales ca vin sarbatorile sunt disperata ca Dzeu parca ma tot arde macar el sa iasa daca eu nu sunt ok va multumesc frumos . .

  1. Dragă Ana, probabil vei primi contractul definitiv de muncă în curând. În cel priveşte pe iubitul tău, dacă se poartă frumos şi nu are rapoarte de sancţionare de la conducerea penitenciarului este posibil să primească o pedeapsă cu suspendare. Să se poarte cuviincios cu judecătorul şi dacă nu are de executat mai mult de 5 ani şi nu e recidivist este posibil să primească cu suspendare.

 87. Iti doresc multa sanatate acum in postul Craciunului doresc din tot sufletul sa fim mai buni si sa mai lasam ura si invidia deoparte, Domnul Iisus sa fie cu noi cu toti iar ptr fata mea multa sanatate si fericire alaturi de noi, parintii ei. Doamne ajuta si ptr tine radu iar dorinta ta cea mai mare pe care o ai sa o implineasca cat mai curand. Doamne ajuta-ne pe toti oamenii, multumesc ptr sfaturi.

 88. Buna ziua nu mi s-a facut definitiv 😦 el da, nu are probleme pe acolo e chiar cuminte sa stiti sa va auda bunul Dumnezeu si Sf Anton sa iasa cu suspendare 😦 că azi merg la el. Vineri pe 29 e finalul, sunt terminata 😦 mi-e f f frica! ca el ramane acolo, mai are 2 ani jumate de executat, i s-au dat 3 ani si au mai ramas cei 2 ani jumate.

 89. Buna seara.am si eu nevoie de ajutor.sotului meu ii plac jocurile de noroc.nu mai stiu ce sa mai fac l-am luat si cu bunele si cu raul dar sunt la capatul puterilor de aproximativ 5 ani numai asa o tine.cand vede in special masinute zice ca baga fffff putin dar ajunge la sume mari.ma impresia ca nu il intereseaza de mine si de copiilul lui.nu ma asculta oricât i-as spune ca nu e bine.nu imi doresc nimic mai mult pe lumea asta decat sanatate si o casa a noastra. el nu bea,, nu vb urat e foarte linistit.nu putem sa cadem de acord.nu stiu parca e ceva intre noi si nu ne lasa sa stam linistiti.nu putem da inainte deloc, chiar daca ne punem deacord sa facem ceva intotdeauna intervine altceva.multumesc.

  1. Dragă Loredana, jocurile de noroc sunt o boală grea şi e foarte dificil să lupţi cu ispita lor. Am cunoscut şi eu persoane care au căzut în patima jocurilor de noroc şi ştiu cum e. Dacă pot să te ajut, scrie-mi e e email la antiqul@yahoo.com.

 90. Buna dimineata va doresc tuturor celor ce sunteti ãn postul sf Anton si postul nasteri domnului Iisus Hristos multa sanatate putere de munca si liniste sufleteasca o zi buna tuturor

 91. Vreau si eu sa ai multumesc si eu bunului Dumnezeu si Sfantului Anton pentru tot ajutorul pe care mi l-au dat,am avut multe probleme dar vad ca totul incepe sa fie bine,sunt mai linistita si am speranta ca totul va fi bine,azi sunt i a 8 a marti,aveti credinta ca totul va fi bine.Doamne ajuta

 92. Buna tuturor,
  multumim pentru sfaturi, am o mica nelamurire: am inceput postul de martea aceasta care a trecut, insa am dat de mancare unui sarac abia a doua zi.
  Se ia in calcul, chiar si asa, sau trebuie inceput din nou?
  multumesc!

  1. Dragă Gina, important e să spui rugăciunile in ziua de marţi. Pâinea pentru săraci poţi să o dai in orice zi. Şi eu de multe ori apuc să o dau miercuri sau joi. Stai liniştită şi continuă postul fără să sari peste săptămâni. Pentru alte nelămuriri poţi să-mi scrii pe messenger

 93. Buna seara.
  as avea si eu o intrebare ;pot sa tin si eu aceasta rugaciune?
  am avut un prieten, am fost impreuna 3 ani de zile,dar acum ne-am despartit .pt ca au intervenit prietenii cu care el sta in chirie,mereu cand se baga ei noi ne despartim.
  acum in septembrie mi-a dat inelul logodna,iar in octombrie la sfarsit s-a despartit de mine,ca sa aflu ca acum umbla cu o fata pe care a adus-o prietenul sau.
  cateodata imi spune ca nu m-a uitat, dar numai putem fi impreuna, pe urma ca e indragostit de aia ,dar eu i-am cerut sa nu ma mai caute pt ca de fiecare data cand ma suna ne certam …acum as dori sa intreb daca ma rog la Sf Anton .pot sa il rog sa il primesc inapoi? va multumesc

  1. Dragă Alexandra, din câte povesteşti tu, fostul tău prieten nu are de gând să întemeieze o familie alături de tine. Nu poţi obliga un om să te iubească nici măcar prin post. Mai bine ţine post pentru a găsi persoana care te iubeşte aşa cum eşti. Dacă mai ai nelămuriri, îmi poţi scrie pe email la antiqul@yahoo.com. Să ai o zi bună.

 94. buna sunt paul si as dori sa intreb daca as putea sa încep sfintul post a lui Sf Anton, daca se poate incepe inainte de anul nou si sa continui dupa acea?

 95. Rugaciune catre Sf. Anton de Padova .
  Sf. Antonie de Padova
  Facatorul de minuni
  Tu care esti mangaierea
  Si tamaduirea saracilor,
  Tu care ai fost demn
  Sa-l tii in brate pe Iisus Hristos
  Intr-o zi de marti te-ai nascut
  Intro zi de marti te-ai botezat
  Intr-o zi de marti ai facut minuni,
  Intr-o zi de marti ai murit
  Intr-o zi de marti te rog
  Indeplineste-mi dorinta mea
  Eu care cred in tine. Amin!

 96. Abia astept sa incep si eu postul…..dureaza ceva pana se termina dar sper sa merite efortul.Doamne ajuta la toata lumea.

 97. Cineva spunea pe un forum ca a facut novena timp de 13 zile consecutive, fara sa tina post. Se poate si asa? Sau doar martea se face novena?

  1. Dragă Dede, Novena se ţine timp de 13 zile consecutiv numai în perioada 01-13 iunie, fiindcă în 13 iunie îl sărbătorim pe Sfântul Anton. În ce priveşte postul, eu cred că trebuie ţinut, findcă altfel dimensiunea spirituală a novenei se pierde. Şi nu mă refer numai la postul alimentar. Foarte importantă e purtarea nostră. Să fim mai buni, mai iertători şi să ne deschidem sufletul pentru gânduri curate.

   1. Buna ziua.nu prea inteleg cum e cu postul sf Anton.este vorba despre sf Anton de Padova sau Sf.Antonie cel Mare?daca sunt ortodoxa pot sa ma rog la un sfant catolic? Nu ca m ar deranja dar eu sunt ortodoxa si nu stiu daca e bine.multumesc ptr raspuns.antonela

   2. Bună Ioana. Rugăciunile sunt adresate Sfântului Anton de Padova. Este un sfânt catolic, dar nu are nici o importanţă. Iisus nu a fost catolic sau ortodox, asta a fost invenţia oamenilor. Eşti fericită că ai acelaşi nume cu cel al sfântului. Şi eu sunt botezat ortodox dar mă rog Sfântului Anton care m-a ajutat întotdeauna. Dacă mai ai nelămuriri în legătură cu postul, scrie-mi te rog pe email la antiqul@yahoo.com. Să ai o zi bună.

  1. Dragă Florentina, fiecare se roagă cum poate. Întradevăr în majoritatea rugăciunilor cerem câte ceva. Dar eu cred că e bine dacă mai întâi mulţumim pentru ce avem şi apoi cerem ceva. Şi nu trebuie să cerem pentru noi, putem cere pentru alţii.

 98. Sunt Paula,

  Imi doresc demult sa tin aceste 13 rugaciuni catre sf Anton. Intrebare ce fel de post trebuie tinut? ( post negru pina la ora 12, post catolic cu branza si oua, sau post fara lapte fara carne..? )

  As dori sa ma rog la el pentru intelegere in familie, sotul meu e mult mai coleric si perfectionist. Imi doresc din tot sufletul ….sa fie mai maleabil.

  Am avut ocazia sa merg la Padova mai mult pt sf. Anton a meritat!

  1. Dragă Paula, mă bucur că ai fost la Padova la Sfântul Anton. În ce priveşte postul, eu ţin post ortodox fără carne, lapte, ouă brânză, cafea, alcool până la 12 noaptea. Nu recomand postul negru fiindcă este foarte dificil şi rişti să te îmbolnăveşti. Dacă mai ai intrebări scrie-mi aici sau pe messenger.

 99. Buna din nou,
  am inceput de ceva vreme postul din nou.
  si mai am o mica nelamurire: daca ai facut rugaciunea dupa 12 noaptea (dinspre marti spre miercuri) se ia in considerare sau trebuie luat de la capat?
  multumesc

 100. Buna,as dori sa stiu daca se poate tine postul acum,adica nu peste mult se intra in postul pastelui,trebuie sa las acest post dupa pasti? Multumesc

 101. Eu nu sunt nici catolica nici ortodoxa,dar as dori sa tin acest post,doar ca am unele nelamuriri. Tatal nostru il stiu in romana,Nascatoare rugaciunea am gasit dar Marire nu stiu daca este ceva rugaciune si nici Imparate ceresc nu stiu daca e rugaciune.
  Daca ma—ti putea ajuta va rog! Multumesc

  1. Nu sunt rugăciuni, sunt cuvinte care se spun pur şi simplu în timpul rugăciunii. Ele au numele unor rugăciuni, dar sunt doar cuvinte din cadrul rugăciunii.

  2. Puteti sa spuneti si CREZUL.sa cititi in fiecare zi un Psalm(scrise de regele David din vechiul testament)iar Psalmul 50 puteti sa-l invatati si sa-l spuneti in fiecare zi (este o rugaciune f frumoasa si de trebuinta).Sunt multe rugaciuni frumoase in cartile de rugaciuni puteti in fiecare zi sa cititi cel putin una.Cit despre faptul ca nu sunteti nici catholica sau ortodoxa ce sa va spun ,in primul rind sa fiti credincioasa (rugatoare la Dumnezeu si facatoare de fapte bune-de fapt aceasta este adevarata credinta ).

 102. Buna seara,
  Am intrat intamplator pe net sa caut de acest sfant si am dat de acest site. Sincer pana anul trecut nu stiam foarte multe legate de aceasta biserica. Am mers anul trecut cu o amica, in ziua de marti sa ma rog sa ma ajute Sf . Antonie cel Mare. Recunoasc ca nu am mers noua marti la rand. Dar de anul trecut am un canon de facut, luni , miercuri si vineri printre care este si Acatistul Sf. Antonie. De anul acesta de la inceput am mers mai des la biserica la Sf. Antonie si am mers pana acum 2 marti la rand. Am un mare hop in viata mea. Am avut pana acum 2 saptamani un iubit, si ne-am certat destul de rau pentru ca el a fost cel care a pus punct acestei relatii. Eu nu lucrez , pentru ca nu mi-am gasit de munca, el lucreaza foarte mult noi locuim impreuna de aproape 2 ani si acum eu imi caut unde sa ma mut cu chirie, pentru ca daca noi ne-am despartit eu trebuie sa plec din casa lui. Este foarte greu , pentru ca nici servici nu am , toate chiriile sunt scumpe si nu stiu unde sa ma duc. Pana acum am crezut ca am o “prietena ” , pe care doar eu o credeam prietena dar s-a dovedit sa nu fie asa. Ne stim de 10 ani, am stat impreuna la camin aproape 6 ani, si acum cand eu am nevoie si nu stiu unde sa ma duc si ce sa fac ea mi-a intors spatele, zicea ca ne mutam impreuna dar acum nu mai raspunde la telefon. Cu iubitul meu vreau sa ma impac , pentru ca tin foarte mult la el si a fost singura persoana care mi-a fost alaturi si m-a ajutat.Certurile la noi au inceput si din prisma faptului ca eu nu aveam servici si el lucre fff mult si eu ii ceream sa imi acorde si mie timp. Eu stand toata ziua acasa. Nu am incercat sa il inteleg si pe el . Ce pot sa fac ? pana acum am mers 2 marti la rand si ma rog in continuare cu tarie , pentru ca pana acum nu am fost intr-o situatie fff buna de cand mi-a zis ca vrea sa ne despartim. Dar acum imi doresc si cred ca va fi bine.

  1. Dragă Geo, mai întâi vreau să-ţi spun că confunzi sfinţii. Novena de pe acest blog este a Sfântului Anton de Padova, care nu este acelaşi cu Sfântul Antonie cel Mare. Dacă spui că ai ţinut post 2 marţi atunci ţine până la marţea a 9-a sau a 13-a în funcţie de ce rugăciuni ai spus. În ce priveşte problema ta, nu ştiu dacă postul poate rezolva problemele sentinemtale, mai ales dacă ele sunt legate de o anumită persoană. Dacă el nu te mai vrea nu-l poţi obliga să te iubească ţinând post. Poţi ţine post pentru a găsi bărbatul care îţi este sortit.Dacă ai nelămuriri scrie-mi şi o să te ajut.

  2. In problemele sentimentale trebuie sa te rogi pentru cel/cea sortita de Dumnezeu, nu pentru o persoana anume. Nimeni nu se poate amesteca in liberul arbitru al altuia, ca nu o face nici chiar Dumnezeu.

 103. Mai tin inca trei femei post pentru mine ,trebuie sa citeasca si ele rugaciunile ,sau e de ajuns ca tin post martea ,si rugaciunile le citesc eu?

 104. eu am tinut postul de 9 marti si am reusit sa iau permisul . proba de teorie .. acum miercuri am proba practica am inceput din nou sa il tin.. sincer ca spun ca eu simt ceva divin cand ma rog .. ma simt eliberata ma simt ajutata.. ma simt bine.. sunt linistita .. sfatul meu e sa credeti in rugaciuniile Sfantului Anton. chiar fac minuni.. sper sa ma ajute acum miercuri la proba practica..

 105. Am si eu o intrebare..de martea trecuta am inceput Postul Sf.Anton dar din pacate azi am baut cafea(pana sa mi dau seama,gustasem deja din ea).
  Ce sa fac? Sa reincep de martea viitoare?
  Multumesc!

  1. Nu e o catastrofă Ionela, ideea e să nu faci asta în mod voit. Fiecare greşim. Continuă postul şi fii liniştită. Important e să simţi postul cu sufletul, mâncarea e pe loc secundar.

 106. am si eu o problema ….dupa o relatie de cativa ani am fost parasit de prietena mea,crezi ca e bine sa ma rog pt intoarcerea ei la mine,pt ca relatia noastra ajunsese intr-un punct unde vorbeam de casatorie de copiii,de ce nume o sa le dam si altele,eu o iubesc nespus, sunt in stare sa fac orice pt ea….imi tot repeta ca timpul le rezolva pe toate ca daca e sa fim impreuna, o sa fim si dupa ce ma intorc eu acasa….. sincer am nevoie de ajutor, de un sfat de orice…

  1. Dacă vrei Paulo, ţine postul dar nu ca să o obligi să se întoarcă la tine. Ţi-a spus chiar ea, dacî e să fiţi împreună, veţi fi. Postul t va ajuta să te linişteşti.

 107. Buna ziua . O intrebare am si eu : de la ce ora incepe postul si la ce ora se termina . Spre exemplu in zona din care vin se spune ca postul incepe la apusul soarelui si se termina tot la apus . Va multumesc .

 108. Postiti cu inima si faceti ce spune Mintuitorul Isus Christos :Nu faceti rau la nimeni ,iubiti din toata inima pe Dumnezeu si aproapele vostru !(aproapele vostru este orice om indiferent de religie,de culoarea fetei sau graiu vorbit) Nu pune pe fratele tau sa pacatuiasca pentru tine !(de ex sa ucida ca tu sa mininci carne)si sa avem grija ca rugaciunea noastra sa fie dreapta si sa nu cerem ce nu este bine. Daca veti face acestea va puteti putea abtine si de la alimente (dupa puterea fiecaruia).Daca nu abtinerea de la alimente e in zadar!

 109. Buna dimineata dragi prieteni va doresc o zi de marti plina de bucurii,împliniri,sanatate si liniste sufleteasca

 110. Buna ziua. Am inceput si eu postul Sf. Anton, azi ar fi a 8-a saptamana. In fiecare marti am dus mancare la nevoiasi. Doar saptamana trecuta nu am reusit marti si am dus-o in alta zi. Astazi a fost ziua unei colege si am mancat pizza cu carne (nu era altceva) si am mancat tort. Ce sa fac ? Sa prelungesc postul cu o saptamana , sau sa il incep din nou? De asemenea cine mi-a spus cum sa il tin mi-a zis ca pot bea cafea si fuma. Pot sa-mi pun mai multe dorinte, sau numai una? Ce sa fac? Dati-mi va rog un sfat ! Va multumesc

  1. Bună Cornelia. Nu e necesar să prelungeşti postul cu o săptămână. Cu toţii greşim, ideea e să nu perseverăm în greşeală. Continuă postul în mod normal.În ce priveşte cafeaua şi ţigara în post, eu nu fumez şi nu beau cafea în zilele de post. În legătură cu cafeaua exită mai multe discuţii, dar în ce priveşte ţigara în timpul postului, eu aş încerca să nu fumez în acele zile. În ce priveşte dorinţa sau dorinţele, normal ar fi ca pentru fiecare post să avem o dorinţă, altfel ar fi de ajuns să ţinem o dată post şi să cerem o grămadă de lucruri, ceea ce nu ar fi just. Gândeşte-te ce îţi doreşti cel mai mult în momentul respectiv şi roagă-te pentru acel lucru. Dacă ai şi alte nelămuriri poţi să-mi scrii pe email la adresa antiqul@yahoo.com

 111. Buna ziua. Am si eu o nelamurire. Daca tin post negru in zilele de marti, restul zilelor din saptamana am voie la orice? chiar si sex? Eu stiam ca nu e este voie in timpul postului, dar ma intreb daca doar in acele zile, sau pe toata perioada pe 13 saptamani?

  1. Dragă Iulia în zilele de marţi nu e obligatoriu postul negru. În celelalte zile ale săptămânii te porţi ca un om normal, mănânci ce vrei şi poţi face sex. Postul se ţine numai în zilele de marţi. Din câte ştiu eu nu există post de 13 săptămâni zi de zi. cel mai lung este Postul Paştelui care durează 6 săptămâni.

 112. Buna seara,postul Sfantului Anton nu-mi este nou eu il tin deja a doua oara,il tin pentru ca fostul meu sot in lipsa si fara voia mea a vandut casa la care am lucrat impreuna, unui prieten,totul fictiv pentru a ma lasa fara nimic.Este a doua oara ca tin acest post sper ca rezultatele sa se vada la sfarsitul procesului.Acum am o alta problema mai mare,fiul meu a cazut in patima jocurilor de noroc a facut o multime de datorii si a inceput sa isi minta sotia si sa fure din casa bani.A inceput si el sa tina postul, este a doua oara ca il face, dar mi-a marturisit ca tot timpul se gandeste cum sa faca sa joace.Eu nu stiu ce sa fac.Ce ma sfatuiti ? Dupa ce termin postul meu de 9 marti, sa incep cel de 13 marti pentru fiul meu? Se spune ca daca a intrat in acest joc nu mai e cale de scapare,totusi eu nu cred ca nu se poate face nimic.Va multumesc!

  1. Dragă Dana, eu mulţi ani nu am ştiut de postul de 13 marţi şi l-am ţinut doar pe cel de 9 marţi. ideea e că în curând va veni paştele şi în Săptămâna Luminată nu e bine să ţinem post. Eu spun să aştepţi până după Paşti şi să ţii apoi Postul Sfântului Anton. În cel priveşte pe fiul tău, jocurile de noroc sunt o boală grea care poate distruge viaţa şi familia unui om. Poate ar fi bine să caute grupuri de sprijin unde sunt şi alţi dependenţi de jocuri de noroc ca să-l ajute să treacă peste problema sa. Din orice există o cale de scăpare atîta timp cât îţi doreşti asta. Pentru orice nelămurire poţi să-mi scrii pe email la adresa antiqul@yahoo.com

 113. Multumesc frumos pentru raspuns. Mai am totusi o intrebare, nu legata de postul Sfantului Anton. Atunci cand se tine post negru, fara manacare fara apa fara nimic, se poate folosi spray de gura ? Am inceput postul Sfintei Maria, si trebuie tinut post negru 7 zile, o zi pe samptamana. Prima saptamana luni, a doua marti si tot asa. Am inceput doar saptamana trecuta luni, dar din moment ce trebuie sa merg la scoala si daca nu mananc imi miroase gura, am folosit spray de gura. Acuma ma tot intreb daca nu cumva am gresit. Stiti cumva ceva despre asta? M-am sfatuit cu ai mei, iar mama spune ca nu are nimic, in schimb tata mi-a spus ca el crede ca in timpul postului negru nu este permis sa pun nimic in gura.

  1. Dragă Iulia, nu cred că sprayul de gură este interzis în postul negru. Şi eu am mestecat gumă în zilele de post negru. Ştiu că se ţine post negru în Vinerea Patimilor, dar şi atunci după ora 12 ziua cei care nu pot rezista fizic pot bea apă şi pot mânca pâine. Mare atenţie că postul negru poate da stări de leşin şi dacă simţi că îţi e rău, să bei apă. Nu îţi forţa organismul fiindcă 24 de ore fără a bea apă este mult. Doamne ajută.

 114. Maine. in data de 18.03.2014 va incepe Trezena catre Sf Anton de Padova ( 13 marti succesive de devotiuni in cinstea Sf Anton de Padova, pana la sarbatoarea sfantului) si se va incheia in data de 10.06.2014. Va invit pe toti cinstitorii Sf Anton de Padova sa veniti in intampinarea Sfantului si sa va puneti toata increderea mijlocirea lui infinita catre bunul Dumnezeu.
  Am trecut prin multe lucruri dure in viata, desi am numai 24 ani, si va spun ca Sfantul m-a ajutat neconditionat, desi uneori nu am primit exact ceea ce am cerut…poate ca nu-mi era de folos, alteori am primit si nu era potrivit ,mai ales cand e vorba de o eventuala casatorie. Dragii mei puneti-va toata increderea in mijlocirea minunata si plina de caldura parinteasca a Sf Anton de Padova, nu cereti oameni anume un jurul vostru, ci cereti ca bunul Dumnezeu sa faca voia sa in orice problema aveti….uneori noi ne simtim atotstiutori, vrem un lucru anume cu multa ardoare, incat suntem convinsi ca ne e util…dar, mai tarziu constientizam ce osanda ne-am cerut singuri…
  Ca orice devotiune, trebuie inceputa printr-o spovada buna, fiecare zi de marti sa fie insotita de post mai ales spiritual, si alimentar dupa posibilitati, cu multa dragoste fata de aproapele nostru si incredere infinita in Creator….
  Sf Evanghelist Matei spunea ” cautati mai intai imparatia lui Dumnezeu, si toate celelalte vi se vor da pe deasupra” .
  Meditati dragii mei la invataturile Domnului si la toate rugaciunile in profunzimea lor, si asa veti ajunge sa obtineti tot ce e spre binele vostru in viata.
  Avand in vedere ca suntem in Postul Pastelui, va invit pe toti la retragere, meditatie, post ( dupa posibilitati) si rugaciune.
  Duminica este cea mai importanta zi a Crestinului. Nu uitati de Sf Liturghie , caci ea este cea mai puternica rugaciune.
  Sf Anton il iubea cu atata ardoare pe Iisus, incat i s-a aratat in chip de prunc.
  Increderea in mijlocirea Sf Anton catre bunul Dumnezeu si credinta infinita in El ne va conduce pe drumul vietii crestinesti.
  Meditati zilnic la invataturile Sf Evanghelii, respectati poruncile bisericii si poruncile lui Dumnezeu, caci numai asa vom fi desavarsiti…
  Va doresc o seara binecuvantata!!!

 115. Buna ziua . Am si eu o nelamurire , am citit mai sus ca nu este bine sa ti postul in SAPTAMANA LUMINATA . Ce pot sa fac ? Trebuie sa intrerup postul sau sa-l incep dupa PASTE ? Tin postul de 13 marti , sunt la a3a saptamana . Va multutmesc anticipat .

  1. Dacă ai început postul, atunci ţine-l. Ideea ar fi că Săptămâna Luminată e o săptămână de praznic şi bucurie. Dar dacă ai început postul, ţine-l fiindcă nu e bine să-l întrerupi.

 116. Se vorbeste foarte mult despre post ,despre abtinerea de la anumite alimente sau vicii si se uita de multe ori de adevaratul post ! Postul inimi ! Postul inimi este modul de viata dupa invataturile date noua de Mintuitorul nostru Isus Cristos fiul Tatalui Dumnezeul Nostru.Acest post nu trebuie sa se termine odata cu incetarea unui post rinduit de biserici ci trebuie sa dureze toata viata noastra ! Cum sa facem ? Sa iubim ! Sa iubim pe Dumnezeu mai presus de orice si sa ne iubim aproapele nostru .Cine este aproapele nostru ? Este orice faptura omeneasca( fratele tau)indiferent de graiul in care vorbeste,indiferent de culoarea fetei ,indiferent de pozitia sociala(bogat sau sarac).Cum poti sa fii aproapele fratelui tau? Prin ajutorul spiritual si material dat de tine.Mai avem multe de facut ,cita vreme mor oameni (frati ai nostri)de foame ,de sete ,de boli datorita lipsei de medicamente dar am putea ca fiecare dintre noi sa aducem o mica (dar folositoare)contributie(dupa putrea noastra) pentru cei slabi si defavorizati .Nu putem sa ajutam numai in perioada unui post iar in restul zilelor sa-i lasam in voia soartei ,trebuie sa ajutam tot timpu pentru ca primind ajutorul de la noi nu se simt singuri ,devin fericiti pentru ca simt ca un frate nestiut (de departe) este alaturi de necazul lor .Ce este rugaciunea? Rugaciunea este dialogul nostru cu Dumnezeu ,este mislocul nostru de smerenie .Prin rugaciune devenim oameni responsabili cind noi ne recunoastem greselile noastre si cerem iertare Creatorului nostru pentru ele (asumarea propriilor greseli inseamna responsabilitate).Cind ne rugam sa nu cerem unele lucruri care pentru moment ne bucura dar mai tirziu pot fi nefolositoare(de ex ,pt un examen ,pt scoala de soferi,pt ca x sa ma iubeasca etc) ,rugaciunea noastra sa fie de multumire ca vedem din nou zori zilei(am primit in dar inca o zi pentru purificarea sufletului nostru) si sa cerem sa se faca voia lui Dumnezeu pentru ca numai El stie viitorul nostru si stie ce avem de trebuinta .Fie ca sf Post al Invieri Domnului sa fie pentru noi un tim binecuvintat,iar rugaciunile inchinate prietenului lui Dumnezeu ,Sf Anton sa ne fie de trebuinta sufletului nostru .Sa multumim protectorului nostru comun Sf Anton pentru darul care l-am primit prin mjlocirea sa la Mintuitorul nostru Isus Cristos -iubirea

 117. Buna seara,………….Am si eu o intrebare …daca esti ortodox de ce sa tinem postul, rugaciune Sfantului Anton de Padova (care este catolic)? Oare nu este gresit?

  1. În primul rând suntem creştini, Adriana. Înainte de Marea Schismă nu existau catolici şi ortodoxi. Erau doar creştini. Eu mă consider creştin.

 118. Buna ziua . Azi a fost a 7a zi de post din cele 13 . Dar am o problema , in fiecare zi de marti am tinut post (sunt fumatoare si nu pot sa stau fara cafea , am tensiunea mica si asta ma ajuta foarte mult ) , dar azi am primit un telefon care ma suparat foarte mult si am fumat 4 tigari si am luat 2 gurite de cafea . Ce ma sfatuiesti sa fac ?Imi vine sa mor de ciuda dar am facut-o .

 119. Buna am si eu o intrebare.Locuiesc cu un barbat impreuna de 4 ani, ne iubim ne merge bine, dar ceva ne impiedica sa ne legam in fata lui DUMNEZEU.Credeti ca postul SF.ANTON ne-ar putea ajuta sau daca nu, care rugaciuni credeti ca ne-ar fi de folos? va multumesc.

  1. Dacă îţi doreşti să vă căsătoriţi, ţine postul dragă Elena, dar ar fi bine şi să discuţi cu viitorul tău soţ. Poate şi el îşi doreşte asta.

 120. Buna! sunt noua pe aici….in trecut am mai tinut postul Sf Anton…m-a ajutat, doar o singura chestie nu mi s-a indeplinit…imi dau seama din ceea ce ai scris tu, ca daca trisezi, te pedepseste Sf…..adica am cerut ceva, si m-am dus la cineva sa-mi ghiceasca in cafea daca se va intampla asta…cred ca de aceea… imi doresc foarte mult sa ma impac cu o persoana, sa reusesc sa ma recalific, pt ca job-ul meu nu ma multumeste, si cam atat…ceea ce imi doresc e uman, nu ceva de domeniul fantasticului…..crezi ca as putea incepe din nou postul, cerand ceea ce imi doresc exact??? promit ca nu voi mai trisa…

   1. Bunaseara.ma numesc Silvia si ma simt tare trista si fara putere si deceptionata.Si simt nevoia sa vorbesc si sa ma linistesc un pic.Doar citind aceste comentarii ma face sa ma simt mai linistita.Aceste comentarii imi transmit liniste sufleteasca si cum raspunzi la fiecare intrebare cu atita rabdare si ajuti prin raspunsuri atita lume e ceva extraordinar.Sant o persoana care iarta cand cineva imi face rau .Trec acum prin o problema sentimentala care ma marcat foarte mult.Si incerc sa merg mai departe si simt ca numai am forta simt o durere in suflet foarte mare.Am cunoscut pe cineva acum 4 luni jumate si mam indragostit si totul parea bine pina a inceput sa fie distant si se deranja foarte mult de tot ce ziceam sau faceam .Dar chiar daca ne certam ne impacam si ne cautam unul pe altul ca parea ca nu putem sa stam unul fara altul si rezolvam problema ca sa zicem asa.Tot timpul dadea vina pe mine ptr toate certurile.Dar chiar si cu aceste certuri imi zucea ca ma iubeste si chiar daca ne certam zicea ca ma iubeste si ca nu poate sa stea fara mine si ca sant femeia vietii lui si ca nu o sa ma lase niciodata ca indiferent cear fi nu poate ptr ca ma iubeste.in fine si acum doua zile sa aflu ca el mai este cu cineva si ca e cu ea de trei luni si eu numi venea sa cred.SI CU DOUA ZILE INAINTE SA aflu imi trimitea mesaj ca ma iubeste.Cum putea sa tina doua relatii in acelasi timp.Chestia e ca eu am vorbit cu fata respectiva si iam trimis poze si dovezi cum ca el a mers pe doua benzi si ca nea mintit pe amindoua.Si acum el imi trimite mesaje si sami spuna ca pe mine nu ma iubit niciodata si ca relatia noastra sa terminat de mult si ca el o iubeste mult pe ea si o sa lupte ptr ea.Ce ma doare cel mai mult e :cum poate sa ma minta atitea luni si acum cateva zile imi trimitea mesaje ca ma iubeste si sami zica ca noi am terminat de mult.cand relatia a durat pina acum si iam trimis dovezi la fata ca noi am avut relatia pina acum cateva zile .pe ea a cunoscuto in ianuarie si el in februarie a fost cu mine si la mine in casa 9 zile.Si acum sami zica ca nu ma iubit niciodata.Nu inteleg de ce si cu dovezi si nu recunoaste .Putea sa termine cu mine cand a cunoscuto pe ea daca sia dat seama ca nu ma iubeste asa cred ca era mai corect.Nu se poate juca cu sentimentele de la lume pentru ca ma distrus.Acum doar imi doresc sa incerc sal uit si imi doresc din tot sufletul sa cunosc si eu pe cineva si aa ma iubeasca cu adevarat.Dar imi este frica numai am incredere.Vreau sa incep sa tin cele 13 marti si nu stiu nici cum sa formulez dorinta.dar am incredere in Sf anton si stiu ca ajuta pe toata lumea.Va multumesc din tot sufletul si mias dori mult sami raspundeti.Dumnezeu sa va ajute.

   2. Dragă Silvia, am înţeles problema ta. Ideea e că aceste comentarii le poate citi oricine de aceea te rog să-mi scrii pe email la adresa antiqul@yahoo.com ca să te pot ajuta. Dacă vrei să ţii postul de 13 marţi încearcă să ceri să-l întâlneşti pe cel care îţi e sortit ţie. Doamne ajută.

 121. Draga Silvia si eu am trecut printr-o despartire urata dupa 6 ani frumosi..nici eu nu am inteles multe lucruri..suntem foarte fragili la capitolul sentimente si doare..doare foarte rau..Am fost 9 marti la Sfantul Anton si m-am rugat sa mi-o aduca inapoi..si ..nu asta s-a intamplat..in schimb in a 9 a marti mi-a luat durerea de pe suflet(o a doua dorinta pe care mi-am pus-o).
  Ulterior, incet incet am realizat ca de asta aveam nevoie si nu de reinnodarea unei relatii care nu avea sorti de izbanda.Prin rugaciune continua si credinta ca Domnul stie ce este mai bine pentru noi se poate reusii. Noi suntem fragili.. nu luam mereu hotararile bune.. dar EL ..da.(aveti credinta cat un bob de mustar si veti muta muntii).Acum am o femeie de milioane langa mine, ne intelegem din priviri si chiar daca viata nu e roz (financiar),pentru ca ne iubim si ne intelegem unul pe celalalt vom trece peste tot.Asa cum a spus si Antiqul este cineva undeva si pentru tine.. si nu oricine..acea persoana care te va iubi si intelege..de asta fii sigura..E greu sa intelegi..stiu..atunci cand se consuma durerea.. dar fii sigura ca Dumnezeu iti vede durerea, nedreptatea si iti asculta rugaciunile..Un preot bun mi-a spus ca .. mai tarziu cand voi privi inapoi voi vedea.. ca asa trebuia sa fie..ca numai asa voi invata .. din pacate trebuie sa trecem prin intuneric pt a ajunge la lumina(spirituala)Am credinta ca in scurt timp vei fi bine..NU ESTI SINGURA..sI asta e cel mai important..!!!Sa-L rugam pe Domnul IiSUS de Sfintele Pasti sa ne ajute..

 122. Bunaziua.Acum cateva zile vam scris prin ce trec acum si mi-ati zis ca pot sa va scriu la adresa de email si asa ma puteati ajuta mai bine .Nu stiu daca va ajuns emailul meu ca nu am primit raspuns.Am vrut azi sa incep postul dar cum santem in saptamina sfinta m-am gandit ca ar fi mai bine sa incep saptamina viitoare.Multumesc mult de tot.ADEVARUL ESTE CA AM NEVOIE DE SFATURILE DUMNEAVOASTRA.Va doresc un Paste Fericit

  1. Multumesc mult de tot Mihai.Citeam ce scrii si plingeam.In momentul un care scriu acum imi vin lacrimi si abia vad sa scriu.Sant atit de distrusa sufleteste ca numi gasesc linistea.Ma doare sufletul si simt ca nu mai am forta si nu meritam sami faca asta pentru ca eu doar l-am iubit cu adevarat .Si acum sant atit de distrusa ca intru aici si citesc comentarii si ma linistesc si simt ca Sf.Anton ma va ajuta sa trec peste aceasta suferinta si am speranta ca este cineva si pentru mine care sa ma iubeasca .Multumesc mult de tot

  2. Îţi voi răspunde cât de curând Silvia. Sărbători Fericite şi ţie. Te rog să începi postul după Săptămâna Luminată care e o săptămână de praznic şi bucurie pentru Învierea Mântuitorului nostru. Deci prima marţi de post ar trebui să fie în 29 aprilie.

 123. Dragii mei, va invit in acest timp Pascal ( spun asa pt ca eu sunt de confesiune romano-catolica , nu stiu cum se numeste exact la alta religie) sa meditam la Patimile Domnului nostru Iisus Cristos, si vom realiza ca acele patimi, sunt de fapt incercarile din viata fiecaruia….
  Referitor la Sf Anton de Padova, si comuniunea lui cu Domnul Iisus, este sigurul Sf crestin, care a fost batificat la doar 9 luni de la moartea sa, si singurul Sfânt caruia i s-a aratat Iisus in chip de prunc, pentru ca in acele iconite cu Sf Anton, in bratele sale este insasi Pruncul Iisus.
  Am trecut prin multe necazuri in viata, desi sunt destul de tanara, si pot spune ca fiecare rugaciune facuta cu suflet curat, fara ganduri negre, IERTAND inainte (obligatoriu) toti dusmanii, si incredere nemarginita ca Dumnezeu este Atotputernic ( asa cum afirmam cand ne marturisim credinta), este ascultata si implinita intocmai.
  Cu ceva timp in urma mi-am dorit cu ardoare un lucru care s-a dovedit a fi o nenorocire pt mine, dar daca am cerut exact acel lucru, Dumnezeu mi l-a dat, ca sa-mi arate ca eu nu stiu ce e bine pt mine,si ca ar trebui sa fac mai des voia Domnului.
  Referitor la postul care trebuie tinut in timpul trezenei sau novenei catre Sf Anton, eu tin post negru macar pana la ora 12 ( desi se recomanda pana la ora 18 ), apoi numai mancare de post.
  Nu este un chin, ci este sacrificiul nostru pentru a nea apropia mai tare de Domnul si pt a incerca sa dam si noi ceva in schimbul a ceea ce cerem, bineinteles, pe langa respectarea cat mai stricta a Invataturilor Sf Evanghelii.
  Sf Spovedanie este, in esenta, o rugaciune de pocainta, un sacrament prin care ne intoarcem la bunul Dumnezeu, deci este de preferat, inainte de orice devotiune inceputa, sa facem o spovada buna.
  Aveti incredere in mijlocirea neconditionata a Sf Anton, si veti primi exact ceea ce cereti.
  Evitati ” ajutoarele” din afara credintei, si rugati-va siguri ca veti primi exact.
  Toti cei care au tinut aceste devotiuni , nu numai ca au obtinut ce si-au dorit, dar s-au apropiat mai mult de credinta.
  Sa nu uitam niciodata , rugacinea continua, dimineata, seara, participarea la SF Liturghie in Duminici si Sarbatori de porunca, si meditarea perpertua a Cuvantului Domnului.
  Incercati sa meditati zilnic macar la un capitol din minunata ” imitatiune a lui Cristos”– vi se va schimba viata in bine.

  Va salut pe toti si va doresc un Paste luminos, cu speranta si credinta!!!!!

  1. Mulțumim pentru cuvintele frumoase, Andreea și pentru că reamintești cititorilor noștrii că mai important decât orice este credința. Sărbători Fericite și ție și multă liniște în suflet îți doresc.

   1. Aceleasi multumiri le indrept si eu catre tine, Radu, si nu in ultimul rand si cititorilor tai.
    Va doresc un timp Pascal binecuvantat, lumina in suflete si fie ca bunul Dumnezeu sa sporeasca neincetat in toti speranta, sa sadeasca cat mai adanc iubirea si sa mentina aprinsa flacara credintei, caci ” speranta, credinta si iubirea” sunt valorile morale de baza a oricarui crestin.
    Rugati-va neincetat, si din tot sufletul, caci Domnul ne aude pe toti, dar, nu uitati, „incercati sa fiti desavarsiti, cum Tatal vostru din ceruri e desavarsit”….si nu in ultimul rand, ” cautati mai intai imparatia lui Dumnezeu, si toate celelalte vi se vor da pe deasupra” ( din Evanghelia dupa Sf Evanghelist Matei 5,35)

    Dumnezeu sa va binecuvanteze!!!!!

 124. Imi place mult si mie acest sfant numai privind poza lui care emana blandete si compasiune,,si cu tot respectul as vrea sa spun ca EL este un mijlocitor pentru noi care ii cerem ajutorul…cel care ne raspunde mereu este insusi DUMNEZEU care gaseste mereu cele m-ai potrivite cai pentru raspuns…Intotdeauna cand ..ne dorim ajutor divin este necesar sa ietam pe cei care credem ca ne au gresit,,,,si pe noi insine pentru toate gandurile negative si faptele noastre pe care le am facut cu voie s au fara voia noastra.EXISTA terapia iertarii, numita si hoponopono da rezultate garantat chiar miracole se intampla o data ce ai iertat trecutul.IUBESC acest sfant cum iubesc si pe alti care sunt exemple bune pentru noi insa nu trebuie sa uitam ca nimeni nu poate sa faca ceia ce noi trebuie sa facem si anume IERTAREA ,,,,iarta ma, imi pare rau, multumesc ,te iubesc,abia atunci cand ai eliberat frica ,ura, durerea neputinta si asteptarile este liber pentru vindecare….e doar parerea mea si am experimentat o cu succes…..miracole se intampla mereu doar daca esti impacat cu tine doar daca permiti ca ele sa vina si doar daca crezi ca meriti..altfel,,,primim iar si iar doar lectii…..pana cand intelegem ce trebuia sa eliberam….Este doar parerea mea si de cativa ,ani lucrez mereu ,,,eliberez multumesc si permit sa primesc ce este cel m ai potrivit pentru mine,,,,stiu sigur ca Dumnezeu raspunde tuturor, stiu sigur ca toti suntem in singuranta numai indrazneste si cere-i cu toata pacea si linistea din tine.MULTUMESC

 125. Buna ziua!As dori sa va spun si eu o rugaciune facatoare de minuni.
  Se face 9 zile la rand si in fiecare zi se aprinde o lumanare alba.
  In a 9 zi, publicati rugaciunea.
  Se pun 3 dorinte-una de bani si 2 imposibile.Ele se vor implini chiar daca nu credeti.
  Rugaciunea: „Maica iubita,Sfanta Fecioara din Juquila,Fecioara a sparantei noastre,iarta-mi pacatele pentru ca sunt multe,viata noastra e a ta,fereste-ne de tot raul si daca in aceasta lume de nedreptate,mizerie si pacat vezi ca viata noastra a luat-o razana nu ne abandona! Maica iubita protejeaza pelerinii. Fii alaturi de noi in toate drumurile noastre! Acopera-i cu mantia ta pe sarmanii fara ajutor si painea care le-a fost furata,da-le-o inapoi! Fii langa noi toata viata noastra si elibereaza-ne de orice tip de pacat!
  Amen!II
  Multumesc Fecioarei din Juquila pentru toate favorurile primite!
  Amen!
  Se spune de 9 ori „Bucura-te Marie! Bucura-te Marie cea plina de har, Domnul este cu tine! Binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecelui tau Iisus! Sfanta Marie, Maica lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi pacatosii acum si in ceasul mortii noastre!
  Amen!

 126. Am citit cu placere dorintele si problemele voastre date spre mislocire la bunul Dumnezeu de prietenul Sau Sf Anton de Padova protectorul celor aflati la necaz .Daca vreti sa fiti feriti de orice necaz de pe lumea asta sa tineti cont in orice moment de cele 10 porunci date de Dumnezeu ,in special de prima porunca :sa iubesti pe Dumnezeu mai presus de orice (incl persoana ta) si sa iti iubesti aproapele tau ca pe tine insuti ! Daca in viata vei iubi pe cineva mai mult decit pe Dumnezeu vei gresi capital,pentru ca acel cineva te va dezamagi! Singur care ramine constant in iubire fata de tine este numai si numai Dumnezeu dar cu coditia ca si tu sa faci la fel.Cind va rugati nu cereti lucruri care poate pe viitor sa nu va fie de trebuita sau sa va dezamageasca ,cereti intelepciune sa puteti face fata la o situatie data (la necaz).Ginditi-va la Solomon (fiul regelui David)la care i s-a aratat Dumnezeu in vis si a fost intrebat ce doreste sa ii dea ,la careSolmon a raspuns :Doamne da-mi intelepciune sa pot sa am grija cu dreptate de poporul care mi-a fost incredintat! Dorinta foarte placuta lui Dumnezeu care pe linga intelepciune l-a incredintat si cu alte daruri(pace si bogatie).Nu cereti ca X sau Y sa se intoarca din nou la voi pentru ca nu este omul potrivit petru voi si s-ar putea pe un timp nu prea indelungat sa va paraseasca din nou! Cereti de la Sf Anton sa va misloceasca la bunul Dumnezeu o viata crestina ,o familie pe fundament de piatra bazata pe iubire (numai)si sa fiti siguri ca veti primi si alte daruri folositoare !

   1. Da Sorin dar dacă aș da telefonul tuturor celor care vor sfaturi despre Sf Anton aș fi ca o centrală telefonică 🙂

 127. si eu vreau sa incep postul Sf Anton nu stiu ce se intampla dar in ultimul timp si eu si sotul meu avem numai cumpene de la inceputul anului intai am fost eu operata am ramas fara trompa si ovarul stang(si ne dorim enorm de mult copii eu am 30ani si sotul32) apoi sotul meu a fost diagnosticat cu o infectie severa si ieri sotul meu a fost anuntat ca va fi dat afara din serviciu (serviciu unde tot timpul a facut to posibilul sa isi faca treaba dar a venit altul si ia luat loculsi avem si o rata la banca f mare). chiar in momentul asta plang neincetat si nu mai vad nici o iesire. de fiecare data tr sa se intample ceva sa ne mearga prost. imi cer iertare ca am indraznit sa scriu despre problemele mele si sunt costienta ca sunt persoane cu probleme mult mai grave decat ale mele dar simt ca am ajuns la caputul puterilor si nu mai gasesc nici o iesire. am simtit nevoia sa ma descarc .multumesc mult

 128. Buna
  Am citit primele postari despre post si fumat.Sa va scriu o intamplare de acum vreo 6-7 ani. Eram administrator in blocul in care locuiam si toti locatarii aveam de dat sume mari ca fugise cu banii fosta administratora. In bloc statea o persoana care trecuse la catolici. Intr-o seara m-am trezit cu doi preoti catolici ca ma invita la vecina mea in casa la o discutie pe tema banilor, adica sa le spun suma totala ca o platesc dansii. Ce credeti? Eu fumatoare inraita (Doamne iarta-mi si asta!), am ramas perplexa cand am vazut ca fumau Kent amandoi. Sigur ca si-au dat seama de mirarea mea si m-au intrebat in ce carte sfanta am citit eu despre pacat si fumat. Sigur ca nu citisem nimic pe aceasta tema. M-am fastacit toata si le-am spus ca in religia mea fumatul este considerat un pacat. La care raspunsul a fost ” voi ortodocsii aveti mania sa va inventati pacate ca sa aveti ce spovedi, iar ce trebuie sa spuneti la spovedanie ascundeti. Acum vin eu cu intrebarea: cum este totusi cu fumatul?

  1. Nu sunt în măsură să spun eu cum e cu fumatul Dede, mai ales că eu nu fumez. În ce privește comportamentul preoților, îmi vine în minte celebra formulă ”Să faci ce zice preotul nu ce face preotul.” Totuși ca o părere personală, fumatul nu este tocmai indicat în perioadele de post.

 129. buna seara!!!as avea o mica mare nelamurire…am citit undeva mai sus cineva intreba daca Tatal nostru,Nascatoare si Marire sunt rugaciuni..si raspunsul a fost ca nu sunt rugaciuni si cuvinte ce fac parte din rugaciune…deci dupa fiecare rugaciune de marti nu trebuie sa mai rostesc de ex si rugaciunea Tatal nostru,Nascatoare sau Marire care nici eu nu stiu exact rugaciunea…dar anul trecut am suferit ceva stari de anxietate puternică,ma chinuiam de ceva timp cu anxietatea si am auzit de aceste rugaciuni,asa ca m-am hotarat sa merg in fiecare marti la biserica catolica Sf Anton si citeam rugaciunea,ce-i drept nu tineam post ca nici nu am stiut,abia aici am aflat cum e corect,dar dupa ce citeam rugaciunea de fiecare marti,ma trimitea la alte rugaciuni pe care mergeam si le citeam,pe rand…asa facea toata lumea care era acolo…imi pare rau ca nu am continuat toate cele 13 marti,am fost lasa,dorinta mi-a fost indeplinita am scapat ca prin minune de anxietatea si ma topea zilnic,dar rugaciunile nu le am continuat,,,acum sunt hotarata sa incep de martea viitoare,asa cum este corect…de asta si intreb…dupa ce am sa citesc rugaciunea fiecarui marti,nu trebuie sa citesc si alte rugaciuni?sper ca m-am facut inteleasa si pana marti sa primesc si un raspuns…multumesc!!!

  1. Am înțeles nelămurirea ta, Ionela. Eu mereu am ținut cum am scris acolo, adică spuneam doar rugăciunile către Sfântul Anton. Nu trebuie să citești și alte rugăciuni. De data asta te rog ține postul complet.

 130. Buna ziua eu sant de relegie ORTODOXA ,dar sa va spun ceva care ma deranjeaza enorm nu numai pe mine pe majoritatea oamenilor simpli cu frica de Dumnezeu ,de ce in mai toate bisericile ORTODOXE mult lux in unele ,si preotii se imbraca prea luxos lanturi de aur cu cruci mari si multe altele ,nu poti asculta o slujba deorice e foarte mare nesimtire si haos,suna telefoanele barfesc galagie ,cum sa te mai concentrezi si sa te contectezi cu Dumnezeu ,,sincer am renuntat de a mai participa la biserica Ortodoxa,,de curând am descoperit minunea biserica catolica Italiana a SF ANTON DE LA PADOVA unde se afla si copia SF GIULGIU A LUI ISUS,,cand am intrat din curiozitate ,sincer va spun parca am pasit in alta lume o lineste de mormant ,lume era in biserica ,dar vocea preotului si orga ,,era ceva desprins din rai.,cand am ingenuchiat in fata statui a SF ANTON DE LA PADOVA CU PRUNCUL ISUS in brate si m-am rugat pt problema ,am izbucnit in plins si am simtit o atigere usuare pe umar ,,am tresarit linga mine nu era nimeni ,,nici nu am ajuns bine acasa ca sa intanplat minunea ,,persoana care imi datora niste bani si nu credeam ca am sai mai ,vad ,,m-a sunat si mi-a spus sa vin să-mi dea banii,,vreau sa perticip 13 marti la slujba este seara la ora 18,,dar merita dar trebuie sa si crezi ,,mare incredere am in SF ANTON DE LA PADOVA si nunumai in toate puterile ceresti ,dar aici am gasit linistea sufletesca aici am gasit cea cei cautam pacea simnt o mare chemare la acest lacas simt nevoia sa ajung mereu acolo ,ma simt minunat aici,,preotul este inbracat in haine simple oamenii nu barfesc nu vb deloc in tinpul slujbei nu suna telefoanele simnti ca intri in contact cu DIVINITATEA cu deosebit respect, Elena

 131. Buna!Am citit comentariile voastre de mai sus si am ramas profund impresionata ca foarte multi se roaga Sf Anton ceea ce este foarte bine si foarte frumos,dar nu inteleg un lucru si anume partea cu postul.Eu sunt catolica din tata in fiu(fica) dar nu am auzit ca martia sf anton sa tii post si mai ales post ortodox pt ca ceea ce a-ti scris voi mai sus e post ortodox.La catolici postul este mai usor ,se poate manca peste lapte branza oua etc.Nu se mananca ,carne dar asta doar miercurea si vinerea si in postul pastelui si al craciunului.Nu stiu poate gresesc,nu as vrea sa fiu judecata gresit doar ca am tinut sa mentionez ca postul e mai usor si e permis sa mananci lactate si peste iar eu de cand sunt nu am auzit de postul sf Anton.Iertati-ma daca gresesc si daca v-am suparat.Cu respect Antonia!

  1. Draga Antonia, probabil este greseala mea fiindca eu de la inceput am tinut un post ortodox atunci cand m-am rugat unui sfant catolic. Adevarul e ca fiecare tine postul asa cum simte, dar in ce priveste pe Sfantul Anton eu merg des la Domul catolic din Timisoara unde este o statuie a Sfantului Anton si acolo in biserica se mentioneaza despre posturile de 9 si de 13 marti in cinstea Sfantului Anton. Nu ai suparat pe nimeni, eu ma bucur sa citesc cat mai multe comentarii, fiindca astfel ne putem ajuta reciproc. In ce priveste postul eu cred ca mai important e ca in zilele de post sa ai ganduri curate, sa incerci sa faci fapte bune si sa nu te certi cu ceilalt,i decat sa mananci strict de post.

 132. Maica iubita,Sfanta Fecioara din Juquila,Fecioara a sperantei noastre,iarta-mi pacatele pentru ca sunt multe,viata noastra e a ta,fereste-ne de tot raul si daca in aceasta lume de nedreptate,mizerie si pacat vezi ca viata noastra a luat-o razna nu ne abandona! Maica iubita protejeaza pelerinii.Fi alaturi de noi in toate drumurile noastre! Acopera-i cu mantia ta pe sarmanii fara ajutor si painea care le-a fost furata,da-le-o inapoi!Fi langa noi toata viata noastra si elibereaza-ne de orice tip de pacat!Amen.
  Multumesc Fecioarei din Juquila pentru toate favorurile primite.
  Se spune de9 ori”Bucura-te Marie”
  Bucura-te Maria cea plina de har, Domnul este cu tine!Binecuvantata esti Tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecului tau Isus.Sfanta Marie,Maica lui Dumnezeu,roaga-te pentru noi pacatosii acum si in ceasul mortii noastre amen!
  RugaciuneA se spune 9 zile la rand si se aprinde cate o lumanare alba.Se pun 3 dorinte,dupa a 9 zi se lasa scris rugaciunea unde poate fi citita si de altii.

 133. Antonia se referea la etimologia strica a cuvantului „post”….si eu sunt catolica, si la noi, intr-adevar nu se numeste post, ci devotiune.( tot un fel de post, o perioada de renuntari personale, si rugaciuni in cinstea unui sfant mijlocitor). Intr-adevar posturile,in biserica romano-catolica, sunt preponderent axate pe renuntarea de bunavoie la un lucru care ne place sa-l facem ( fie chiar si statul ore in sir pe facebook :)) , devenit o dependenta), nu atat stil regim alimentar impus. Mai ales, cand postim, trebuie sa facem fapte bune, sa ne retragem din cotidian pt meditatie, post ( dupa posibiliati) si rugaciune. Sa nu uitam niciodata de ” Cuvantul Domnului” , care ne da solutia salvatoare in cele mai grele situatii. Luat aminte la Cuvantul Domnului , in general, si meditati-l!!!
  De ex. in Evanghelia Domnului Nostru Iisus Cristos dupa Sfantul Matei Cap.6; 16-18 ( despre post) sau 25 ( ” Nu va ingrijorati de viata voastra, gandindu-va la ce veti manca, sau veti bea; nici de trupul vostru, gandidu-va cu ce va veti imbraca. …etc) 26-34 ( lasarea completa in grija Tatalui).

  Rugati-va cu incredere Domnului, prin mijlocirea Sf Anton de Padova si veti fi suprinsi, cum am fost eu de nenumarate ori, ca veti obtine nu numai ceea ce ati cerut, ci si o pace interioara, ravna pt rugaciunea neincetata, si o viziune schimbata despre viata noastra.

  Si nu uitati, respectati invataturile Catehismului, pentru a fi buni practicanti ai religiilor in care am fost botezati, caci nu putem spune ca respectam Cuvantul Domnului, fara a respecta Poruncile Bisericii Lui.

  Dumnezeu sa va binecuvanteze!!!!

 134. Buna seara ,am un necaz daca pot sa-l numesc asa ,sotul meu m-a parasit acum 4 ani ,a plecat in uk
  am ramas cu 2 copii ,iar el s-a cuplat cu o doamna mai mare ca dinsul cu 8 ani \nu stiu daca e dragoste dar eu vreau sa ne crestem copii impreuna
  ce as putea sa fac sa-l aduc pe calea cea buna
  sa tin post 8 marti si sa ma rog sf anton ?
  va multumesc

   1. Da. Este adevărat! Eu am ținut post negru 13 zile de marți consecutive. Am auzit de Sf.Anton de Padova la o emisiune „Memorialul Durerii” a Luciei Hossu Longin. Un deținut politic de la Canal se rugase pentru eliberarea sa și ținuse post negru. Dorința i se împlinise. A fost eliberat!
    Auzind așa, am incercat și eu. Nici măcar nu am făcut rugăciunile că nu le știam. Am trimis un gând fierbinte către Sf. Anton de Padova, binecuvântat fie-i numele, in fiecare marți în care nu am mâncat deloc. Altceva nu am făcut că nu știam. La doua săptămâni după ce s-au scurs cele treisprezece săptămâni, dorința mi s-a împlinit. Am rămas aproape șocat. Asta era acum 12 ani. Acum incerc din nou, așa cum scrie la carte, cu tot ce și cum trebuie, de astă dată, pentru altă nevoie mare in care mă aflu. Părerea mea este că aceasta este una dintre putinele cai de acces ale păcătoșilor nevrednici, cum suntem majoritatea dintre noi, la ajutorul lui Dumnezeu, mijlocit de Sf. Anton de Padova. Totul este real! Este purul adevăr! Funcționează! Nici măcar nu am folosit vreun algoritm de rugăciuni și Sf. Anton de Padova, in nesfârșita lui bunătate, m-a ajutat neîntârziat. Să dea Dumnezeu să vă găsiți și voi liniștea și să scăpați din nevoia și necazul in care vă aflați, cu ajutorul Lui! Amin!

 135. Domnule Radu, astazi am gasit blogul dumneavoastra si am si eu o intrebare. Credeti ca este bine sa tin postul si sa ma rog pentru refacerea casatoriei mele, in situatia in care sant divortata de peste un an?
  Va multumesc din inima si astept cu nerabdare raspunsul dumneavoastra.

 136. multumesc frumos pt raspuns. sa sti ca am inceput sa vad ca intradevar sf antone ma ajuta, pt ca incepe sa fie cum imi doresc si sa fiu fericita cu cei dragi mie…..am gasit o casa….sint sanse 90 la suta sa fie a noastra si sa fim fericiti eu sotul si copilul…..ii multumesc din suflet Sf Anton! o sa tin post in continuare!

 137. Tin postul Sf Anton, doar ca din cauza programului de lucru mi se intampla des sa incurc zilele saptaminii (lucrez in 2 schimburi dar turele se termina la ore aiurea, de exemplu schimbul 2 se termina la ora 24 sau 02 dimineata depinde de saptamina din luna de aici debusolarea mea ) am citit rugaciunea din martea a 6-a miercuri apoi am realizat ca e alta zi, ar trebui sa reiau postul de la inceput sau pot continua?

 138. Este problemă dacă acest post se supraune cu un alt post din an sau trebuie ținut doar in perioada asta din august pana in noiembrie???

 139. Și îmi spui te rog dacă acolo unde scrie Născătoare Tatăl Nostu Sfinte Antonie trebuiesc spuse rugaciunile Tatăl Nostru, Născătoare de Dumnezeu și la Sfinte Antonie ajută-mă care trebuie rostită?

 140. Postul Sf Anton ( novena sau trezena) pot fi tinute in orice perioada a anului. Trebuie doar sa respectam regulile generale ale devotiunii.
  Domnul sa va binecuvanteze si Sf Anton sa mijloceasca pt voi la bunul Dumnezeu tot ceea ce va doriti !!!

 141. Buna ziua!
  astazi am descoperit astazi acest site si ma bucur. Cautam rugaciunile sf. Anton, care, tind sa cred cu tarie, ca in 2006, m-a ajutat pe mine si pe sotia mea sa ne cumparam o casa! Intre timp, lucrurile sau schimbat si am ajuns la divort! De fapt, ea vrea sa divorteze, eu nu pot decat sa il accept!
  Si acum, dupa ce s-au spus multe intre noi, nici nu stiu daca mai vreau sa ne impacam!
  As vrea sa tin postul de 13 saptamani (marti) si sa merg la sf.Anton sa ma ajute sa imi regasesc linistea sufleteasca si sa imi gasesc sufletul pereche, pe care credeam ca l-am gasit.
  Am incercat sa va prezit pe scurt problema pentru a ma indruma in sensul ca in afara rugaciunilor, mai trebuie sa ma rog si „la obiect” ca sa zic asa!?
  multumesc

  1. Scuze pentru intarzierea cu care iti raspund, Tavi. Uneori in viata nu e asa cum vrem noi. In ce priveste postul, ar fi bine sa te rogi sa o gasesti pe cea care iti e destinata. Fara sa spui vreun nume.

  1. Draga Marioara, nu e voie sa tii post pentru a influenta o anumita persoana sa ia o decizie. In special decizia de a se casatori sau nu cu tine. Daca el va dori asta o va face. Roaga-te sa il ai alaturi pe cel care iti e destinat indiferent daca acel om este sau nu actualul tau prieten. Altfel risti sa dai totul peste cap.

   1. Buna am o intrebare azi am inceput postul si din pacate am uitat si al mancata un pic de dulce (cioccolata)ce fac??? Incep de martea viitoare ???

   2. Multumesc mult pt raspunsuri si pt rabdarea pe care o ai de a ajuta toate persoanele.

 142. Buna ziua,
  Multumesc pentru sfaturile pe care ni le dai, noua celor mai putin stiutori, dar cu credinta in bunatatea si miracolele infaptuite de Sf. Anton.
  Am inceput si eu sa tin postul Sf. Anton acum 4 marti.
  In fiecare marti dimineata merg la biserica Sf. Antond de langa Curtea Domneasca pentru a ma ruga (spun rugaciunea respectivei marti), a aprinde lumanari si a imparti celor sarmani cate un pachetel cu mancare si paine.
  De fiecare data am gasit mare aglomeratie in interiorul bisericii, cu persoane care scriau acatiste si asteptau sa ajunga la parinte, care era in fata altarului primind credinciosii.
  In curtea bisericii era o alta coada de credinciosi, care asteptau sa intre intr-o incapere, cu lumanari in mana.
  Trebuie ca si noi sa facem aceleasi lucruri, adica sa dam acatiste, sau doar mergem in biserica, ne rugam, aprindem lumanari pentru cei vii si pentru cei morti si dam pomana nevoiasilor?
  Multumesc, cu anticipatie, pentru raspunsul tau.

  1. Sfantul Anton se bucura daca dati de pomana nevoiasilor ceva de mancare. Eu duc paine la biserica catolica din Timisoara si painea aceea ajunge la azilul de noapte pentru masa nevoiasilor. Asta e mai important decat acatistele. Parerea mea.

  1. Daca vrei poti da acatiste, dar Sfantul Anton dadea paine la saraci si asta e bine sa facem si noi. daca te uiti bine la statuile Sfantului in multe dintre ele este prezentat cu o paine in mana. Daca mai ai nelamuriri te rog scrie-mi pe email sau messenger pe adresa antiqul@yahoo.com

 143. Buna! Multumesc pentru rugaciune!
  M-am decis si eu sa o tin si sper sa ma ajute… de o luna m-am despartit de prietenul meu, mi-a spus ca nu ma poate iubi, ca a incercat si nu a gasit un loc. Am decis sa ramanem amici, dar acest lucru nu s-a intamplat, pentru ca se pare ca nu a avut intentia asta nici macar o clipa. Acum are pe altcineva, m-a eliminat total din viata lui stergandu-ma de peste tot, iar eu ma rog zi si noapte sa fiu ajutata… sufar ca un caine de atunci, nu pot dormi noptile si tot ce imi doresc este sa revina la un moment dat… sa isi aminteasca si de mine…

  O zi frumoasa va urez tuturor!

  1. Draga Andreea. Imi pare rau pentru tine, am trecut si eu prin asta, dar cel mai bine ar fi sa te rogi sa intalnesti persoana care sa te iubeasca pentru ceea ce esti. Nu incerca sa-l aduci inapoi prin rugaciuni fiindca asta ar insemna sa incerci sa fortezi alegerea lui, plus ca nu se poate. Nu putem fi iubiti cu forta. Pentru mai multe sfaturi te rog scrie-mi pe adresa de email antiqul@yahoo.com

 144. Buna seara,
  Am gasit acest site in urma cu o luna atunci cand am cautat rugaciuni catre Sfantul Anton de Padova deoarece am trecut in ultima jumatate de an printr- o multime de necazuri atat pe plan profesional cat si personal. Stiu de acest sfant inca din clasa a zecea, cand mergeam impreuna cu mama la o biserica catolica, noi fiind ortodocsi, si atat mi-a ramas in minte de atunci faptul ca dupa ce m-am rugat la Sfantul Anton am trecut treapta a doua cu note foarte bune. Este incurajator tot ceea ce au scris si ceilalti. Astazi fiind marti m-am gandit ca poate ar fi bine sa incep aceste rugaciuni, mai ales ca am descoperit ca anumite persoane mi-ar dori raul desi le-am ajutat si le-am oferit un sfat bun. Am avut probleme cu sotul din cauza bauturii, am avut probleme cu parintii amandoi bolnavi, mi-a murit bunica, am avut si am probleme la locul de munca unde din cauza oboselii nu am luat intotdeauna cele mai bune decizii. Nu am nevoie decat de un sfat bun care sa ma incurajeze putin. Multumesc si imi cer iertare daca am scris prea mult!

  1. Draga Laura. Ma bucur ca ne-ai descoperit si ca vrei sa tii postul Sfantului Anton. Eu cred ca in primul rand vrei sa iti gasesti linistea. Uneori in viata problemele ne depasesc si nu mai stim incotro sa o luam si ce sa mai facem. Parca mergem prin ceata si avem impresia ca ne prabusim la fiecare pas. De aceea te rog, orice problema ai intampina sa imi scrii aici sau pe email la antiqul@yahoo.com. Poate ca vom reusi sa gasim o solutie la problemele care te framanta

 145. Doamne ajuta . Buna ziua. Eu am inceput sa tin postul Sfantului Anton de doua saptamani ( il tin pe cel de 13 marti ) , ma duc si la Biserica (cand este deschisa ) si aprind o lumanare la Icoana Sfantului Anton si ma rog. As vrea sa intreb , daca eu tin postul de 13 marti , pot tine in acelasi timp si postul de 9 marti pentru sotul meu ; sau trebuie sa il termin pe cel de 13 marti si apoi sa il incep pe cel de 9 marti pentru sotul meu ? Sper si ma rog din suflet sa ma ajute Sfantul Anton si sa desfaca el tot raul ce a fost facut intre sotul meu si mine. Doamne ajuta la toata lumea. Multumesc din suflet pentru aceste rugaciuni.

  1. Doamne ajuta, draga Monica. Din pacate nu poti tine in acelasi timp Postul de 9 marti si cel de 13 marti. Fiecare post se tine separat si trebuie spusa o singura dorinta. Dorinta trebuie sa o stii doar tu si Sfantul Anton. Termina postul si apoi daca vrei poti tine un altul pentru a te impaca cu sotul tau. Ca om iti spun sa incerci sa vorbesti cu sotul tau si sa vezi ce probleme are. O sotie care este interesata de probleme sotului ei si vrea sa comunice cu el poate sa il intoarca pe calea cea buna. Barbatii sunt mai sensibili dect vor sa para. pentru alte nelamuriri te rog sa imi scrii pe email la antiqul@yahoo.com. O zi buna sa ai.

 146. Frumos raspuns Radu…Faptul ca exista oameni ca tine ne fac pe multi dintre noi sa mergem mai departe..chiar daca avem credinta..uneori ne clatinam..si cand vedem ca nu suntem singuri (ca oameni) , ca in afara de Dumnezeu mai sunt si Oameni e mai usor sa …

 147. Buna Ziua si Doamne ajuta.Am si eu un mare necaz pe sufletul meu, am inceput sa tin postul Sfintului Anton din disperare si cu nadejde ca bunul si sfintul Anton facatorul de minuni ma va asculta, doar in el mai am speranta si in fiul Domnului Dumnezeu atotputernic Isus Hristos.In noaptea de anul nou in timp ce eu si sotia mea am fost plecati citeva ore de acasa, hotii mi-au spart casa si mi-a furat o mare suma de bani si tot ce a gasit prin casa, pina si jucariile fiului meu de 4 ani le-au furat. Din momentul in care am intrat in casa si am gasit toata casa ravasita nu mai avem liniste ,noaptea nu pot sa dorm , ziua nu imi mai gasesc locul,am ajuns sa nu mai gindesc ca si un om normal. Eu nu mai am un serviciu de aproape un an,avem un credit la banca pentru casa iar singura care mai lucreaza este sotia saraca,am avut niste bani in casa pusi deoparte pentru cred si la nevoie si acestea i-a furat.Am inceput si eu sa tin postul sfintului Anton de 13 marti cu speranta ca sfintul Anton facatorul de minuni sa ma ajute sa imi recuperez paguba.Va intreb pe linga rugaciune ,post si ajutor la sarmani mai trebuie sa fac si alceva?Ii multumesc Domnului pentru tot ce mi-a dar pina acum si ma rog Lui sa ma ajute.Doamne ajuta Doamne.

 148. Buna ziua ,Doamne ajuta .Este diferenta intre rugaciunile din carte si rugaciunile de aici ,dar cred sf Anton le asculta pe toate .Eu am cunoscut foarte bine in urma rugaciunilor si continui sa fac zilnic o rugaciune .Multumesc ,Doamne ajuta !

 149. Buna ziua ma numesc Radu Elena Andreea am 25 de ani si in urma cu 6 luni am cunoscut un barbat mai mare decat mine care era divortat si traise cu alta 4 ani el mi-a spus ca s-a despartit de ea si l-am crezut
  Am plecat in Italia cu el la copii lui si dupa care am plecat in Suedia la cineva si dupa 2 saptamani o venit si el .Ne-a fost foarte greu aici ne-am chinuit mult noi doi nu ne intelegeam de loc ne certam cam mereu si vazind ca ne certam mereu eu am decis sa tin postul Sfantului Anton si ne mergea mai bine dar eu intre timp am aflat ca el s-a impacat cu cea care a stat 4 ani si pe 20 decembrie anul asta o plecat in Romania la ea si fara sa ne certam nici nu ne-am despartit. Eu acuma sunt tare suparata si nu imi gasesc linistea, cum a putut sa isi bata joc de mine dupa cate am facut pentru el. Eu am o problema, mai fumez si vreau sa intreb daca nu este pacat si voi incerca sa duc la capat toate 13 marti ca Dumnezeu sa ma ajute.

  1. Buna ziua, nu este pacat daca fumati, dar incercati sa nu fumati in zilele de post. In ce priveste problema dumneavoastra cu iubitul nu pot sa va dau sfaturi aici, dar daca doriti puteti sa imi scrieti pe adresa de email antiqul@yahoo.com si o sa incerc sa va ajut. Doamne ajuta.

 150. Buna ziua..Am fost de nenumarate ori la biserica. SF.ANTON. Dar asta conteaza mai putin pt multi. Am doar o nelamurire. De ce marea majoritatea vor acest ritual de 10 marti la rand? De ce si cine a fost el, cel care a ‘inventat’ acest ritual? Nu stiu, pare asa…ca un ritual, pt buzunarele celor ce conduc Biserica. Sunt de parere ca SF. ANTON si toti Sfintii aud rugaciunea fiecaruia din suflet. Trebui doar sa te rogi cu smerenie, sa devii mai bun, mai saritor, mai intelept….multi se duc acolo, se injura, blesteama…si multe alte pacate…in fine….D-ZEU ESTE PESTE TOT, EL INSEAMNA TOTUL.D-ZEU STIE DE CE AVEM NEVOIE.ESTE IN SUFLETELE NOASTRE DE CITE ORI AVEM NEVOIE DE EL.PUTEREA RUGACIUNI ESTE MARE, IAR NOI TREBUI SA FIM MAI BUNI…ATAT AM AVUT DE SPUS. IMI CER SCUZE DACA AM GRESIT UNDEVA, DESI NU CRED….

 151. Multumesc din suflet persoanei care mi-a zis de acest ..post..M-am simtit ff bine in aceasta perioada cat am citit cele 13 rugaciuni ale Sf. Anton..Imi doresc ca dupa o pauza de o saptamana sa continui si sa il citesc din nou …Mie mi-a fost de foarte mare ajutor …Doamne ajuta ! ..pe toata lumea si pe noi !!!

  1. Draga Elena troparul e o scurta cantare bisericeasca de lauda in cinstea unui sfant. In acest caz Sfantul Bonaventura a compus un tropar penru Sfantul Anton. Daca vrei mai multe lamuriri te rog sa imi scrii pe adresa de email antiqul@yahoo.com

 152. Buna ziua. Ma numesc Monica. In urma cu trei saptamani am aflat ca fratele meu are o boala foarte grava. Din pacate nu exista tratament pentru aceasta maladie. De cand am aflat ma rog si sper ca totusi nu este corect diagnosticul. Mentionez ca fratele mei este balerin la un teatru din Germania. Acum este tintuit in pat si nu se mai poate misca. In fiecare zi ma scol cu speranta ca azi poate va aparea un tratament. Am aflat de acest post si aceste rugaciuni. Ma rog Sfantului si lui Dumnezeu. Am o intrebare. Rugaciunile trebuie facute neaparat in biserica Sf Anton? Saptamana viitoare nu sunt in Bucuresti.

  1. Buna ziua Monica. Rugaciunile nu trebuie facute neaparat in biserica. Eu le fac acasa si nu stiu sa fi spus ca trebuie facute in biserica. Pentru orice alta nelamurire te rog scrie-mi aici sau pe email la adresa antiqul@yahoo.com. Multa sanatate fratelui tau.

 153. Buna eu n-am mai tinut post e prima data…si nu stiu exact cum trebuie sa fac…citesc toata rugaciunea de la prima marti pana la a 13 sau in fiecare marti cate una……si sincer stiu Tatal Nostru da celelalte rugaciuni nu

  1. Buna ziua. In fiecare marti se citeste Rugaciunea de incepere, apoi Rugaciunea din martea respectiva. Tatal Nostru, Nascatoare si Marire nu sunt rugaciunile cu acelasi nume, ci se spun pur si simplu cuvintele Tatal Nostru, Nascatoare, Marire.

 154. Stie cineva pe la ce ora incep slujbele? si daca este necesar sa faci ceva inainte? eu sunt ortodoxa si sunt multi cei care merg la astfel de slujbe cu diverse probeleme, tin postul Pastelui.

 155. Buna ziua, Am început postul si am ajuns la a 10 a marți , sunt trista ca am remarcat ca nu am citit rugăciunea de începere, cu toate ca la fiecare marți am pomenit dorința mea. Întrebarea mea este, trebuie sa încep de la început asa cum scrie? Va multumesc, Corina

 156. Antiqul, iti multumesc pentru toate raspunsurile date. Erau intrebari puse de alte persoane la care asteptam si eu raspuns. Doamne ajuta tuturor! Sa ne ajute Sf Anton pe toti !

 157. Buna seara! Ma numesc Mihaela si m-am rugat timp de 7 saptamani la Sf Anton,citind rugaciunile in fiecare marte,maine urmand a opta,dar nu am stiut ca trebuie tinut post in aceste zile de marti,eu am mers in fiecare zi de marti la biserica la liturghie si la slujba Sfantului Anton,citind in seara aceasta mi-am dat seama ca trebuia tinut si post.Ce pot face in acest caz? O iau de la inceput cu rugaciunile? Eu oricum de un an si jumatate merg in fiecare marti la biserica la slujba Sfantului Anton,marturisesc ca doar acum m-am apucat de aceste rugaciuni deoarece m-am uitat pe aceasta pagina si am zis sa incerc aceste rugaciuni,dar nu am stiut pur si simplu ca se tine post.Martuirisesc ca puterea Sf Anton am simtit-o foarte mult si am o mare incredere in El

  1. Buna seara Mihaela. Imi cer scuze pentru intarzierea raspunsului, dar cel mai bine e sa spui rugaciunile in continuare. Ca idee, orice rugaciuni in principiu sunt urmate de post. Postul nu trebuie sa fie aspru in ce priveste mancarea, de obicei e bine sa te abtii de la carne. Important e ca in zilele de post sa ai o purtare blanda si sa nu ii ranesti pe cei din jur prin fapte si prin vorbe. Pentru orice nelamurire te rog sa imi scrii aici sau pe email la adresa antiqul@yahoo.com. Sfantul Anton a fost un om bland si milos in timpul vietii, asa ca nu trebuie sa iti faci probleme daca cumva gresesti ceva in timpul postului. Sfantul stie ce e in sufletul nostru.

 158. As vrea sa stiu ce inseamna Mărirea , adică dupa rugaciunea fiecărei zile este tatăl nostru nascatoarea si mărirea iar eu nu stiu ce se zice la mărire

  1. Se rostesc cuvintele Tatal Nostru, Nascatoare, Marire si nu rugaciunile respective. Se rostesc efectiv cuvintele respective la sfarsitul rugaciunii.

 159. Buna am si eu o întrebare am început sa țin 13 marte post si acum îmi spune o persoana ca nu e bine sa il țin deoarece sunt ortodox e ceva rau in așa ceva? Va mulțumesc.

  1. Si eu sunt ortodox. Dumnezeu e doar unul, doar religiile sunt mai multe. Sfantul Anton a fost un om bun si a facut multe minuni si in timpul vietii. Fiecare face cum crede de cuviinta, dar eu cred ca nu este ceva rau sa te rogi unui sfant, chiar daca el apartine Bisericii Catolice. Daca maine catolicii si ortodocsii se unifica asa cum au fost timp de 1000 de ani atunci te vei putea ruga Sfantului Anton?

 160. Vreau sa tin si eu cele 13 marti…sunt insarcinata si am fost diagnosticata cu o problema la bebe, multa lume imi spune sa avortez insa eu nu vreau…tin sa mentionez ca nu pot sa postesc…e bine sa citesc aceste rugaciuni sau nu? Vreau un raspuns va rog.

  1. Un copil e o minune a Domnului draga Gabriela. Te rog sa te hranesti cum trebuie si sa iei vitamine. Citeste rugaciunile in fiecare marti, dar ai grija sa mananci cum trebuie fiindca bebelusul tau are nevoie de vitamine. Daca mai ai nelamuriri te rog scrie-mi cu incredere la adresa de email antiqul@yahoo.com si o sa te ajut cu tot ce stiu.

 161. Postul Sfintului Anton e o minune pentru noi oamenii. Eu tin postul sfintului Anton de cind aveam 15 ani(acum am 42 si intodeauna m-a ajutat. Normal ce am invatat eu despre acest post de la femeile batrine de la tara ,e bine de stiut e foarte primit atunci cind poti sa tii post negru adica sa nu maninci si sa nu bei nimic toata ziua.E greu dar pentru cine are credinta se poate ! Doamne ajuta Sfinte Antoane pe toti cei care cred in tine!

  1. Multumim pentru cuvintele de incurajare Ady. Intradevar, postul negru e foarte greu de tinut si poate duce la dezechilibre in organism, asa ca cei care nu isi doresc intradevar sa tina post negru sa nu riste, fiindca exista posibilitatea de blocaj al rinichilor daca nu beti nimic toata ziua. Doamne ajuta la toata lumea.

   1. Eu țin post negru numai în ceea ce privește mâncarea. Apa beau. Oricum trebuie să îmi iau pastilele că sunt cardiac. Nu se mai consideră chiar „negru”?

 162. Este mare facator de minuni.Il stiu din copilarie, a intrat in familia noastra printr-un vis, ne-a ajutat mult si cerem haruri pentru ca sa-l avem ca protector in familie.Sa avem incredere in mijlocirea lui pentru ca este mare in fata lui Dumnezeu. Va imbratisez crestineste, Maria

 163. Buna Seara..
  Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la cea de-a 13 marti, am tinut cum trebuia, post curat, fara tigari , cafea etc…
  eu am auzi de acest post de la o fata, cunoscuta pe internet ce a tinut pt. a avea un copil…
  Daca imi aduc bine aminte scria sa dai la saraci ceva, vreau sa va spun ca eu locuiesc in Germania, ceea ce e greu sa gasesti un sarac asa ca la noi, si cred ca a fos un semn de la Dumnezeu ca in prima sau a 2-a marti sa intalnesc un barbat, saracul murdar, ce era intr-un magazin si numara catva banuti sa isi ia ceva de mancare…vazandu-l …credeti-ma ca aproape am plans, si am zis asta e semnul, ca eu sa tin postul si sa merg mai departe..
  Sa dea Dumnezeu sa fie primit, Sf. Anton sa ne indeplineasca dorintele si sa ne ierte de pacate..
  Va doresc numai bine, si cei ce incep postul sa mearga cu incredere mai departe, Dumnezeu stie ce e bine pentru noi toti..
  Doamne Ajuta.

 164. Buna am inceput rugaciunile sft Anton ptr 13 zile de marti.Imi puteti spune la sfirsitul fiecarei rugaciuni scrie Tatal nostru,Nascatoare si Marire. Tatal nostru il stiu, dar celelalte nu. Cine mi le poate scrie v-as multumi din inima.

  1. Draga Georgeta, nu trebuie spuse rugaciunile la sfarsit, ci cuvintele Tatal Nostru, Nascatoare si Marire. Nascatoare si Marire nu sunt rugaciuni. Deci trebuie spuse pur si sim[plu cuvintele „Tatal Nostru, Nascatoare, Marire”

 165. Se poate spune si Tatal nostru si apoi Nascatoarea.Se gaseste in orice carte de rugaciuni sau pe net.Este foarte folositoare.Am citit ca Sf. Anton o adora pe Sf. Fecioara si se ruga Ei zilnic sa mijloceasca la Fiul Ei pentru el. pentru fiecare om, pentru fiecare dintre noi.Dumnezeu sa ne ajute.Cu iubire crestineasca va imbratisez, Maria

  1. Multumim Maria, dar asa cum spuneam si in celelalte comentarii, nu e vorba de rugaciunile repective ci doar de cuvintele, Tatal Nostru, nascatoare, si Marire. Da, Sfantul Anton o adora pe Sfanta Fecioara si se ruga ei mereu.

 166. Buna ziua, am inceput sa tin si eu postul pentru 13 marti, azi trebuia sa fie a 5-a marti de post, din pacate am mancat o bomboana de ciocolata, ce fac in acest caz, tin postul si citesc rugaciunea pt martea a 5-a sau o citesc martea viitoare? Multumesc!

  1. Nu te mai necaji Mihaela. Tine postul in continuare. Crezi ca eu nu gresesc chiar si dupa 15 ani de cand am inceput sa tin postul? Important e sa nu o facem cu intentie. Fii linistita, Sfantul Anton ne vede si stie ce e in inimile noastre.

 167. Buna ziua, este a doua oara cand tin postul de 9 marti si abia acum am aflat ca trebuie sa spun si rugaciunile, si mai rau este ca am tinut post negru toata ziua, dar am mancat de dulce pe la ora 21, si sunt la a 8-a marti Si cu toate acestea simt ca cineva vegheaza asupra mea.

  1. Ma bucur ca ai tinut postul, nu trebuie neaparat sa tii post negru. Sfantul Anton stie ca tii post in cinstea lui chiar daca nu spui rugaciunile. Nu iti fa probleme pentru ca ai mancat de dulce. Pentru ultima marti citeste rugaciunea din ultima marti si Troparul Sfantului Anton. Domnul sa te aiba in paza.

 168. Buna ziua! Sunt din R. Moldova și sunt creștină ortodoxă! Am citit cu atenție toate mesajele și îndrumările, dar de-abea eu mi-am dat seama, că nu trebuie să zici rugăciunele TATĂL NOSTRU ȘI NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, CI DOAR CUVINTELE DE CARE LE-AM CITIT ACUM. Este vre-o greșală , dacă eu fiind ortodoxă spuneam ca de obicei rugăciunele incepătoare , apoi rugăciunea de incepere cu dorința de care am nevoie , apoi rugăciunea de marțea respectivă? Le spun dimineața acasă și țin post pentru SF. ANTON, dau de fiecare dată de pomană la sărmani , pîne , biscuiți, apă. Acum vreau marțea viitoare ca să mă duc la biserica catolică unde este SF, ANTON CU IISUS IN BRAȚE. Spuneți-mi vă rog mult, dacă eu mă pot ruga la SF. ANTON în fiecare zi doar cu cuvintele mele simple iar martea ca de obicei novena? Este vre-o greșală , dacă eu după ce fac novena îmi continui și celelalte rugăciuni ORTODOXE? E corect cum eu procedez s-au s-o iau de la început? In cazul cînd dorința se împlinește inainte apoi ce trebuie de făcut mai departe și cum de citit , deoarece dorința s-a împlinit și nu trebuie ca să mai repetăm dorința / Eu cred că să ducem novena pînă la sfîrșit , însă să nu mai spunem dorința E corect sau nu? Eu vorbesc zilnic cu SF. ANTON doar cu cuvintele mele , dar să fiu sinceră cînd încep a mă ruga și a citi la mine se face pielea găină peste tot corpul . Ce poate fi aceasta? Mulțumesc! Doamne ajută!

  1. Buna ziua. Nu trebuie sa va fie teama ca gresiti. Cu totii gresim, novena nu trebuie respectat pana la ultima virgula, important este sa avem un comportament de buni crestini. In ce priveste dorinta, chiar daca ea ni s-a indeplinit, trebuie sa continuam sa o spunem toate cele 9 sau 13 marti pana la terminarea novenei. Da, e normal sa rugati la Sf. Anton in fiecare zi, nu trebuie sa o luati de la inceput. Nu stiu de ce vi se face pielea gaina atunci cand va rugati, probabil ca sunteti emotionata. Sa aveti o zi buna si va rog sa nu va mai faceti atatea griji. Doamne ajuta.

 169. Buna ziua! Spuneți-mi vă rog are ceva dacă eu citesc zilnic PARACLISUL MAICII DOMNULUI și cînd fac novena în ziua de marți apoi eu tot o citesc și spun toate cele rugăciuni ortodoxe. Este vre-o greșală? Sau nu? Am dat întrebare mai înainte–- Dacă in cazul cînd se împlineste dorința e clar că trebuie de ducem novena pînă la capăt , dar probabil că nu ar trebui ca să spunem și dorinta––- deoarece ea a fost indeplinită. Lamuriți-mă ce sunt acele 9 rugăciuni în 9 zile și dacă putem tot asa să ne spunem dorința? Ce nu se poate cere ( ADICĂ CE E PĂCAT CA SĂ CEREM ) eu dau aproape zilnic piîne la săraci
  Eu zilnic citesc rugăciunea de încredințare a SF/ ANTON ȘI CU CUVINTELE MELE MĂ ROG LA EL ȘI TOT ÎI MULȚUMESC PENTU TOT. E CORECT CE FAC SAU NU?

  1. Buna ziua. Stimata doamna Nina, eu nu sunt in masura sa va spun ce e corect si ce nu. Bineinteles ca puteti spune mai multe rugaciuni, si eu spun Paraclisul Maicii Domnului. De obicei nu e bine sa cerem ca o anumita persoana sa se intoarca la noi si sa ne iubeasca. Continuati sa va rugati si fie ca Domnul sa va daruiasca tot ce va doriti.

 170. Buna ziua.

  Am 26 de ani si martea trecuta 18.08.2015 am fost la biserica la Sf. Anton pentru a da acatist de 6 saptamani + inca 3 (cele 3 ma voi duce marti de marti pana se implinesc 9 saptamani). Nu am stiu de aceste rugaciuni si nici de post…se poate sa tin postul incepand cu a doua marti + rugaciunile scrise de dvs?
  Multumesc si astept un raspuns. Sper ca Domnul si Sf. Anton sa-mi asculte rugaciunile.

  1. Buna ziua. Eu nu pot sa iti dau dezlegare sa tii postul din a doua saptamana. Termina cu cele 9 marti asa cum ai inceput, iar data viitoare tine-le incepand din prima marti. De obicei la statuia Sf. Anton se afla o rugaciune ca tre Sfant. Spune rugaciunea aceea. Incearca sa duci paine la biserica catolica din orasul tau in fiecare marti. Daca mai ai nelamuriri te rog sa imi scrii pe email la radu977@yahoo.com sau antiqul@yahoo.com. Doamne ajuta.

  1. Nu ti se indeplineste dorinta. Sfantul Anton a fost un om de o bunatate deosebita in timpul vietii, nu un om razbunator. Si in timp ce traia a facut minuni celor ce s-au rugat de el. Nu trebuie sa iti fie teama de Sfantul Anton, el a facut postul acesta ca sa ne ajute.

 171. Buna ziua! Eu cu ajutorul bunului Dumnezeu și Sf. Anton am ajuns la a 11-a zi de marți . Vă scriu ca să vă spun că eu în fiecare zi dimineața și seara spun rugăciunile de dimineată și cele de seară ( adică Impărate Ceresc, Prea Sf. Treime, Tatăl Nostru și Născătoarea de Dumnezu ș.a.m.d) APOI ÎN FIECARE ZI DE MARȚI EXACT DIMINEAȚA SPUN PE DEPLIN IARĂȘI ÎMPĂRATE CERESC , PREASFÎNTĂ TREIME , TATĂL NOSTRU ȘI NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU –– APOI RUGĂCIUNEA DE ÎNCEPERE ȘI RUGĂCIUNEA DIN MARȚEA RESPECTIVĂ. EU CONSIDER CĂ E FOARTE BINE AȘA CUM EU FAC ACEASTĂ NOVENĂ DIN 13 MARȚI. NU VĂD NICI O GRESEALĂ, DAR TOTUȘI VREAU SĂ CER ȘI PĂREREA D-TRĂ?????? DOAR ACESTE RUGĂCIUNI TREBUIE CA FIECARE CREȘTIN SĂ LE ȘTIE, SAU SĂ LE CITEASCĂ DIN SUFLET ÎN FIECARE ZI DIMINEATA ȘI SEARA. EU CÎND CITESC RUGĂCIUNELE SFÎNTULUI ANTON DE PADOVA CREDEȚI-MĂ CĂ MI SE FACE PIELEA GĂINĂ PENTRU CĂ SF. ANTON ÎN ACEL MOMENT ESTE ALĂTURI DE MINE , MĂ VEDE ȘI MĂ AUDE SUNT SIGURĂ ȘI AM TOATĂ ÎNCREDEREA ÎN SF. ANTON . CU MARE BUCURIE MI-AU MAI RĂMAS DOUĂ ZILE DE MARȚI DIN CELE 13 MARȚI . VĂ MULȚUMESC !!!! DOAMNE AJUTĂ LA TOȚI

 172. BUNA ZIUA! EU AM TERMINAT DE O SĂPTĂMÎNĂ NOVENA CEA DE 13 MARȚI , IAR ACUM VREAU CA SĂ FAC ȘI NOVENA CEA DE 9 MARȚI. SPUNEȚI-MI VĂ ROG MULT, DACĂ LA ACEASTA NOVENĂ DE 9 MARTI SE ZICE TOT AȘA LA INCEPUT DE RUGĂCIUNE TATĂL NOSTRU , ÎMPĂRATE CERESC, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU? ADICĂ EU LA CELE 13 SPUNEAM ACESTE RUGĂCIUNI LA INCEPUT ȘI LA SFIRȘITUL RUGĂCIUNII DE LA MARȚEA RESPECTIVĂ. DACĂ SE CITEȘTE DE 9 ORI TROPARUL LA ULTIMA MARȚI DIN NOVENA DE 9 MARȚI? DORINȚA ÎNCĂ NU MI S-A ÎMPLINIT DE LA CELE 13 RUGĂCIUNI , DAR AȘTEPT ȘI TOT ODATĂ VREAU SĂ LE FAC ȘI PE CELELALTE DE 9 MARȚI. E CORECT SAU NU CUM PROCEDEZ? CE ÎNSEAMNĂ NOVENA DE 9 ZILE ȘI CUM SE FACE? EXPLICAȚI-MI VĂ ROG TOTUL MAI DETALIAT? SĂNĂTATE ȘI DOAMNE AJUTA!

  1. Da, la inceputul novenei de 9 Marti se spune tot ce e scris acolo. Da, se citeste de 9 ori Troparul in ultima marti.Novena de 9 zile nu exista, dar exista cea de 13 zile din 01.06 pana in 13.06 cand e ziua Sfantului Anton. Atunci se pot tine cele 13 rugaciuni in 13 zile consecutive, nu in 13 zile de marti. Pentru alte detalii va rog sa-mi scrieti pe email la adresa radu977@yahoo.com

 173. Eu am tinut de mai multe ori postul de 13 marti in decurs de mai mult de un an, dorinta nu mi s-a indeplinit, dar speranta moare ultima. Ce am observat este ca imi merge mult mai bine chiar daca nu mi s-a indeplinit acea dorinta.

 174. Incepand de azi doresc sa tin 13 saptamani postul Sf. Anton… si cea de-a 13 marti e ultima marti in calendar pe anul 2o15 … acest lucru m-a motivat cumva enorm de mult – poata poate in indeplinrea visului meu de-o viata … insa sper ca pot sa beau cafea dimineata – (iarba diavolului) …

  P.S. 1. – am inteles ca pot sa iti scriu pe adesa: radu977@yahoo.com
  P.S. 2. – doresc sa sctiu cine e aceasta persoana ‘radu’

  o zi buna – Claudia

  1. Radu sunt eu. In viata de zi cu zi ma cheama Radu, antiqul e doar un pseudonim prentru blog. Ma bucur ca vrei sa tii postul. Da, poti sa imi scrii pe adresa de email mentionata

 175. Vreau sa încep si eu. Sunt o mămică disperata. Am 2 întrebări: sunt de religie ortodoxa, este o problema? Si a doua întrebare, daca nu ajung sa dau pâine la săraci ar fi o problema mare? Multumesc.

  1. Buna dimineata Simona. Si eu sunt de religie ortodoxa, nu este nici o problema. Nu este o problema nici daca nu ajungi sa dai paine la saraci. Incearca in zilele de post sa nu te certi cu nimeni, sa nu te enervezi, iar painea o duci cand poti si daca poti. Eu de multe ori nu apucam sa o duc marti si o duceam miercuri. Sfantul Anton nu este aspru si necrutator, el este bun si ne vede daca gresim fara intentie. Nu trebuie sa iti fie frica de Sfantul Anton, roaga-te lui ca unui prieten si te va ajuta. Daca ai nevoie de mai multe sfaturi, te rog sa imi scrii pe adresa radu977@yahoo.com. O zi buna sa ai.

 176. BUNA ZIUA! SPUNEȚI-MI VĂ ROG MULT , DACĂ LA RUGĂCIUNELE DE 9-A MARȚI SE MAI SPUNE RUGĂCIUNEA DE DIMINEATĂ A SFÎNTULUI ANTON DE OCROTIRE ȘI ALTELE INAINTE DE A CITI NOVENA? EU FAC ÎN FELUL URMĂTOR –- SPUN RUGĂCIUNILE DE DIMINEATĂ CA DE FIECARE ZI ( ADICĂ ÎMPĂRATE CERESC, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ȘI TATĂL NOSTRU, APOI DE INCEPERE ȘI RUGĂCIUNEA DE MARTEA RESPECTIVĂ) VREAU SĂ STIU DACĂ E CORECT EU AM FĂCUT PE DEPLIN ȘI RUGĂCIUNILE DE 13 MARȚI ACUM A 6-A MARTE SUNT LA NOVENA DE 9 MARȚI ȘI VREAU CA SĂ-MI SCRIEȚI CORECT CUM SĂ FAC CA SĂ NU GRESESC. MAI AM O ÎNTREBARE DACĂ SE CITEȘTE LA A 9-A MARȚI RUGĂCIUNEA DE INCHEIERE ȘI TOPARUL DE 9 ORI? DA E CORECT CĂ NOI TREBUIE CA SĂ FIM CU MINTEA TREAZĂ ȘI SĂ POSTIM ÎN ZIUA DE MARTI SĂ DĂM DE MINCARE LA SĂRACI ȘI SĂ NU NE CERTĂM ȘI CA FIECARE RUGĂCIUNE SAU ADRESARE SĂ FIE FĂCUTA DIN ADÎNCUL INIMII ȘI DIN TOT SUFLETUL. EU ZILNIC DE CÎTE ORI ÎMI ADUC AMINTE DE SFÎNTUL ANTON, APOI VORBESC CU EL CA ȘI CUM E CEL MAI BUN PRIETEN AL MEU ȘI FRATELE MEU MAI MARE. MEREU MĂ ROG ȘI MEREU ÎI MULȚUMESC PENTRU TOT.

  1. Buna ziua doamna Nina. Da, se spune si Rugaciunea de dimineata catre Sfantul Anton inainte de a citi Novena. Asa cum am spus, Sfantul Anton stie cand noi ne rugam si ne iarta eventualele greseli dac nu spunem rugaciunile dupa un anumit topic. Important este sa avem un comportament cinstit, sa nu ne certam, sa dam de mancare la saraci. Si daca spuneti corect rugaciunile si apoi ve certati cu cei din jur, Sfantul Anton vede si nu ii place. Da, in ultima marti, cea de a 9-a se spune Rugaciunea de incheiere o data si apoi Troparul de 9 ori. Doamne ajuta.

 177. Buna Ziua!

  mai inainte de toate tuturor Doamne Ajuta ! Novenele Safantului Anton se citesc toate cu rugaciunile incepatoare iar la dorinta cereti-o in numele lui Iisus Hristos ,toate dorintele se implinesc daca sunt lasate de la Dumnezu, cerute in numele Sfantei Treimi si in numele lui IiSUS HRISTOS. De cate ori pierd ceva zic in gand.Sfinte Anton ajuta-ma in numele lui Iisus si gasesc repede.el mijloceste repede la Dumnezeu .Trebuie sa va spovediti, ca sa se implineasca orice rugaciune . Cititi Biblia si Rugati-va tot timpul, nu numai cand aveti nevoie de ceva .Implineasca-va Dumnezeu toate dorintele prin mijlocirea Sfantului Anton in numele lui Isus Hristos!

 178. Buna ziua, as dori sa stiu daca pot sa incep postul Sfantului Anton, chiar daca de o saptamana am inceput Paraclisul Maicii Domnului de 40 de zile? Intrebarea mea este daca pot sa le tin pe amandoua in acelasi timp, va multumesc anticipat!
  Doamne Ajuta!

 179. Bună seara. As avea o întrebare. Eu și fetița mea suntem la a șasea saptamina de post și ea marți a fost la masă la prietenul ei și a mâncat carne. Oare trebuie să înceapă postul de la început? Aștept răspuns. Vă mulțumesc.

  1. Nu doamna Felicia, nu trebuie sa ia postul de la inceput. Doar sa incerce sa evite astfel de situatii, dar atunci cand sunt fara iesire, nu avem ce face. Probabil i-a fost jena sa le spuna parintilor prietenului ei despre post si atunci a trebuit sa manance ce i-au servit acestia. Tineti in continuare postul. Sfantul Anton vede ca vreti sa tineti postul si va va ajuta.

 180. Buna ziua! spuneți-mi vă rog acum citind mai multe rugăciuni ale Sfîntului Anton de Padova am găsit într-o parte ––– rugăcine către Sfînta Fecioară Maria , care se citeste timp de 9 marți la rînd cu o lumînare aprinsă în mînă pentru îndeplinirea unei dorințe , însă nu-mi este clar se citeste toată rugăciunea de 9 ori sau numai –-bucură-te Marie? Și a doua întrebare. În altă parte am găsit exact aceiasi rugăciune, numai că este adresată către Sfînta Marta? Care este cea mai precisă și cum se citește exact și dacă trebuie la început de această rugăciune de spus rugăciunile începătoare ? Vă rog explicati-mi mai concret și corect cum se citește și către cine anume către Sfanta Născătoare s-au către Sfanta Marta?
  Doamne ajută pe toți

  1. Buna ziua. Daca doriti mai multe sfaturi despre rugaciunea adresata Sfintei Marta va rog sa va adresati persoanei care a postat-o la comentarii. Eu nu pot da sfaturi la ceva ce nu cunosc. Rugaciunile catre Sfantul Anton de Padova sunt explicate destul de clar si se rostesc timp de 9 sau 13 marti in functie de care tip de rugaciune o alegeti. Mai mult nu am cum sa va ajut, imi pare rau. Doamne ajuta.

 181. Sf Anton sa se milostiveasca spre noi.Doamne ajuta.Eu am mari probleme cu sotul meu.E foarte intors de la mine si de la fica sa.

 182. Buna ziua, aș vrea să întreb următorul lucru :am acasă 3 cărți cu rugaciuni pentru Sf. Anton, care coincid, dar în postarea dumneavoastră în care sunt scrise rugăciunile celor 9 Marți, scrie altceva. Aș vrea să știu care rugaciuni sa citesc? Cele din cărți sau cele de pe acest site? Ca nu știu care sunt cele corecte.

  1. Buna ziua. Toate rugaciunile sunt corecte, Ramona. Important e ca in zilele acelea sa faci fapte bune si sa ai un comportament de crestin. Spune ce rugaciuni vrei, Sfantul Anton te va auzi.

 183. Buna seara am si eu o intrebare, nu inteleg. Trebuie treisprezece rugaciuni sa citesc si dupa aceea sa citesc cele 9 marti rugaciuni catre Sf. Anton?

 184. Buna seara! Am o intrebare: este necesar sa se faca rugaciunile doar saptamanal, martea? Sau se pot face si 9 zile consecutive? Intreb asta pentru ca persoana care mi a spus de rugaciunile Sf. Anton a tinut post si rugaciune 9 zile la rand si a zis ca si in cazul acesta rugaciunile au functionat. Multumesc!

  1. Buna dimineata si scuze de intarziere, dar mesajul tau a aparut ca spam. Rugaciunile se pot spune timp de 13 zile consecutiv in perioada 01-13.06, deoarece in 13 iunie e sarbatoarea Sfantului Anton si sunt primite. Cele 9 rugaciuni nu stiu sa se poata spune consecutive, decat eventual tot inainte de 13 iunie. Este posibil ca persoana care ti-a spus sa fi tinut timp de 9 zile consecutive, dar eu nu ti-as recomanda sa faci asa. O zi buna sa ai.

 185. Buna! Am aflat despre acest post de pe blog-ul tau si am decis sa il tin. Azi e a 8-a marti. Nu am reusit sa merg la biserica ,dar m-am rugat si am postit in fiecare marti! Eu tin postul pt iubitul meu (este persoana publica) ca sa aibe succes, evenimente, etc. Pana acum nu s-au schimbat lucrurile foarte mult, dar am credinta ca sf Anton ma va auzi 😦 as vrea sa stam putin de vb daca se poate! Mi-ai putea lasa o modalitate de contact? Multumesc

 186. Buna, am inceput sa tin acest post fara sa stiu ca nu e recomandat in saptamana luminata. Sunt la a 3 marti iar a 6 marti coincide cu a 3 zi de Paste. Ce sa fac? Sa renunt si sa ma reapuc dupa Paste?

 187. E adevarat ca Sf.Anton iti indeplineste dorinta,dar iti ia pe cineva drag…?!Am auzit ca aceast lucru rau ca s-ar fi intamplat…Daca sunteti dragut sa spuneti ceva despre asta…Multumesc!

  1. Ca sa se linisteasca toti cititorii. Sfantul Anton indeplineste dorinte fara a cere, sau a lua ceva in schimb. IN NICI UN CAZ NU IA UN SUFLET DREPT RASPLATA!!! Sfantul Anton a fost un om bun si milostiv, in timpul vietii sala a facut mii de minuni, dar niciodata nu a cerut ceva in schimb. Singura lui bucurie este sa avem un comportament crestinesc si sa dam paine celor saraci cand putem. El este de asemenea ajutorul nostru in cazul lucrurilor pierdute. Eu insumi am pierdut documente importante pe strada si le-am regasit dupa mai bine de 1 ora, cand in mod normal ar fi fost pierdute definitiv. Dupa aceea am dus paine la biserica catolica din orasul meu, unde se afla statuia Sfantului, drept multumire. Sfantul Anton nu face lucruri rele. El este ajutorul nostru in momentele grele. Te rog sa citesti Troparul Sfantului Anton, scris de un alt sfant, Bonaventura, care a trait in timpul Sfantului Anton. Acolo spune clar ca Sfantul Anton da scut de aparare celui incercat de boli, lipsuri si nenorociri. Daca ai nelamuriri, te rog sa imi scrii pe email la adresa radu977@yahoo.com si iti voi spune cu mare drag tot ce stiu despre Sfantul Anton. O zi buna sa ai.

 188. Nici nu stiti cat ma bucur ca am gasit acest blog,am citit aproape toate comentariile si am decis sa tin postul pentru 9 marti cand am citit si despre perioada 1 iunie-13 iunie cand se poate tine consecutiv pentru 13 zile indiferent ca e marti sau nu.Intrebarea mea este:azi am mancat deja de dulce si fiind ziua cand pot incepe mai pot continua?Daca va citeam la ora 11 puteam tine ptr ca nu mancasem nimic dar acum e deja 13.30.Suntem tare necajiti,departe de tara noastra,pripasiti prin Italia,eu cu coloana rupta dupa un accident de masina,fetita de 15 ani care pierde vederea si sotul meu care tocmai a iesit invingator dupa o lupta de 2 ani cu un cancer,Slava Domnului ne-am ridicat de fiecare data si am pornit mai departe,ieri am avut prima infatisare la Tribunal cu un vecin italian care cere(si va obtine)un drept de trecere prin curtea noastra ptr ca vanzatorul acum 8 ani ne-a mintit.Eu mi-am pierdut locul de munca ca sa pot insoti sotul la toate terapiile de salvare a vietii,In aprilie el a fost in Romania si un preot i-a deschis cartea dupa care sotul a tinut toate posturile si a mers la biserica aprinzand in altar lumanari cum i-a spus preotul,mai intai 12 apoi cate 7 pana la ultima de 3 lumanari care a fost duminica trecuta,Deci revin la intrebarea mea:pot incepe de astazi sau astept martea viitoare? Pot merge in biserica catolica chiar daca sunt ortodoxa? Sotul a fost la slujbe si sa aprinda lumanari intr-o biserica ortodoxa romaneasca care este cam departe de noi dar care e deschisa numai duminica(preotul lucreaza in fabrica in cursul saptamanii) ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc frumos

  1. Sincer nu stiu ce sa va spun. Haideti sa facem asa. Nu tineti postul de 13 marti, il tineti pe cel de 9 incepand din 4 iunie si pana in 12 inclusiv, fiindca in 13 e sarbatoare si eu stiu ca nu se tine post. Eu am inceput postul din data de 31.05 ca sa il termin in 12.06. Deci incepeti in data de 04.06 si pana in 12.06 inclusiv, timp in care in fiecare zi spuneti cate una din cele 9 rugaciuni in ordine. Va doresc multa sanatate dumneavoastra si familiei dumneavoastra si Bunul Dumnezeu sa primeasca postul si rugaciunile. Nu conteaza la ce biserica mergeti, si eu sunt ortodox si merg de foarte multe ori la Domul Catolic din orasul meu.

   1. Multumesc frumos,asa o sa fac o sa incep sambata in 4 iunie,am gasit si cateva site-uri in italiana si spune acelasi lucru ca se incepe in 31.05 seara si se termina in 12,05 ptr ca in 13.05 este San Antonio di Padova….o seara buna!

 189. Buna dimineata! Doamne ajuta! Am gasit acest minunat blog si am decis sa tin si eu postul de 13 marti, Mi-am propus sa il incep de astazi, dar acum citind comentariile mi-am dat seama ca saptamana viitoare este sarbatoare si nu se tine post. Ce sa fac? va trebui sa incep de pe 20 iunie? Multumesc pentru ca existati, pentru acest blog si pentru ajutorul si claritatea raspunsurilor dv.

  1. Buna ziua. Sarbatoarea Sfantului Anton de Padova este pe data de luni 13 iunie, asa ca in data de 14 iunie fiind marti, puteti tine post. Numai in Saptamana Luminata nu se tine post fiindca este cea mai mare sarbatoare a crestinatatii. Nu se mai poate tine timp de 13 zile si se tine din nou post doar martea. Din pacate, pana la anul nu veti putea tine post timp de 13 zile sau 9 consecutiv. Daca mai aveti nelamuriri, va rog sa imi scrieti aici sau pe email radu977@yahoo.com

 190. Buna ! Am si niște întrebări, eu sunt ortodoxa ! Pot sa imi fac semnul crucii la început si după ce termin rugăciunea ?

  1. Da Ella, semnul crucii este semnul sfant al crestinilor, indiferent daca sunt ortodoxi sau catolici. Fa semnul crucii cat mai des, dar sa nu cazi in derizoriu. Crucea trebuie respectata.

 191. Și eu m-am rugat Sf. Anton pentru BAC si rezultatul a fost foarte bun. Dumnezeu stie cel mai bine ce ne trebuie si am aflat de acest Sfant miraculos la timp. Sa va rugati cu toata inima si increderea, Sf Anton face minuni si vede in sufletul oamenilor! Sa dea Dumnezeu sa simtiti ce am simtit eu cand ma rugam acestui mare sfant. Ii multumesc Sf Anton pentru ajutorul sau!

 192. buna…as dori sa stiu atunci cand tii post inseamna sa te abtii si de la poftele trupesti?sau doar mancare?multumesc.seara buna

 193. Vrei sa țin și eu postul Sfântul Anton pentru că de doi ani numai necazuri am . În ianuarie 2015 îmi moare socrul, am avut un mare soc, in trei zile a murit nefiind bolnav. In februarie soțul meu suferă un infarct miocardic grav, apoi la sfârșitul anului am avut un accident rutier ușor. Anul acesta în luna august mă părăsește tatăl meu fulgerător.(azi am râs mâine a murit, un mare soc).Acum in decembrie soțul împreună cu fratele său si un nepot au fost implicați într-un accident rutier grav, ei au scăpat cu câteva leziuni. Masina făcută praf si inca neachitată. Deci de doi ani numai necazuri. Vreau un sfat .

  1. Buna ziua. Imi pare rau pentru necazurile dumneavoastra. Sfatul meu ar fi sa tineti postul Sfantului Anton timp de 9 sau 13 marti, cum doriti, si sa incercati daca puteti in ziua de vineri sa tineti post, adica sa mancati fara carne. Cand mai ajungeti la biserica lasati pomelnice pentru cei vii si pentru cei decedati. Dumnezeu sa va ocroteasca si sa va aiba in paza Sa. Daca mai aveti intrebari va rog sa imi scrieti.